Pralnice

Najważniejszym elementem wyposażenia pralni mechanicznych są pralnice. W nich to odbywa się cykl operacji prania bielizny. Ostatnio (w dużych pralniach mechanicznych) widać wyraźną tendencję do wykonywania w pralnicy wszystkich operacji pralniczych, poczynając od namoczenia bielizny poprzez właściwe pranie i płukanie.

Read the rest of this entry »

Praca komory zwilżania

Powietrze po przejściu komory zwilżania i odkraplacza ma ciągle wilgotność względną (p bliską 100%. W celu zmniejszenia tej wilgotności do wartości żądanej należy podgrzać powietrze. Zadanie to wykonuje nagrzewnica wtórna 11. Podczas ogrzewania wilgotność bezwzględna (zawartość wilgoci) pozostaje oczywiście bez zmiany. W nagrzewnicy 11 ustala się ostatecznie temperatura i wilgotność względna powietrza, zgodnie z wymaganiami. Nagrzewnica wtórna powinna działać zarówno zimą, jak latem, gdyż w przeciwnym razie mielibyśmy w pomieszczeniu powietrze wilgotne, bliskie stanu nasycenia, co jest niedopuszczalne.

Read the rest of this entry »

Pompownie ścieków

Sieć kanalizacyjną należy prowadzić tak, aby wykorzystać spadki terenu i odprowadzić ścieki do oczyszczalni lub odbiornika bez pompowania. Takie rozwiązanie nie zawsze jest jednak możliwe wówczas należy zainstalować pompy w celu podniesienia płynących ścieków na poziom wyższy. Pompy przystosowywane do przetłaczania ścieków (pompy kanałowe )umieszcza się w budynku nazywanym pompownią ścieków7 (rys. 15-12).

Read the rest of this entry »

Połączenie kołnierzowe

W trakcie prefabrykacji kanałów prostokątnych z blachy, o wysokościach ścianek pionowych większych niż 300 mm, sztywność tych ścianek wzmacnia się przez lekkie wygięcie ich na zewnątrz w drodze kopertowania. Przy wysokościach ścianek pionowych przekraczających 1000 mm zabieg ten jest niewystarczający rezygnuje się więc z niego na rzecz dodatkowych usztywnień z kątowników.

Read the rest of this entry »

Połączenia przewodów i uzbrojenia

Do montażu przewodów i uzbrojenia w urządzeniach centralnego ogrzewania można stosować następujące połączenia:

– gwintowane,

Read the rest of this entry »

Połączenia mieszane (PVC z elementami metalowymi)

Po ukształtowaniu końcówek rur przystępuje się do ich sklejania. W tym celu powierzchnie klejone dokładnie czyści się z kurzu i zanieczyszczeń tłuszczowych używając papieru higienicznego bądź bibuły oraz przemywa się je środkiem odtłuszczającym (np. tri technicznym) lub rozpuszczalnikiem (chlorkiem metylenu – wytrawiaczem). Następnie końcówkę rury wklejanej smaruje się cieniutką, równomiernie rozprowadzoną warstewką kleju na całej długości klejenia. Zaraz po wykonaniu tej czynności należy połączyć przewody oraz docisnąć do oznaczonego miejsca. Łącząc trzeba zwracać uwagę na kreski oznaczające poosiowe połączenia rur. Nadmiar kleju należy dokładnie wytrzeć.

Read the rest of this entry »

Podział robót remontowych

Remonty mogą być planowane i awaryjne. Remonty planowane są związane z wymianą, naprawą bądź z uzupełnieniem zużytych lub wadliwie działających urządzeń, bądź z rozszerzeniem zakresu ich działania. Remonty awaryjne natomiast obejmują prace związane z usuwaniem nieprzewidzianych uszkodzeń urządzeń i przywracaniem im pełnej sprawności technicznej.

Read the rest of this entry »

Osprzęt i zabezpieczenie kotłów wodnych – informacje dodatkowe

– 1. Opadowej rury bezpieczeństwa można nie stosować, jeśli naczynie wzbiorcze oraz rury bezpieczeństwa przelewowe i sygnalizacyjne znajdują się w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza utrzymuje się powyżej 00.

Read the rest of this entry »

Organizacja prccy oraz odbiór instalacji kanalizacyjnych

Roboty montażowe wykonują zespoły montażowe dwu- lub trzyosobowe złożone z montera i pomocnika lub dwóch monterów i pomocnika. Do obowiązków montera (kierownika zespołu) należy przede wszystkim trasowanie przewodów, wyznaczanie miejsc przebić przez przegrody oraz montażu przyborów sanitarnych itp. w czasie montażu instalacji ustawia także rury i kształtki, sprawdza spadki rurociągów itp.

Read the rest of this entry »

Odprowadzanie wód opadowych z budynku

Do odprowadzania wód opadowych z dachów budynków służą rynny lub wpusty dachowe, połączone z pionowymi przewodami spustowymi (rysi 14-1). Najczęściej pionowe przewody spustowe montuje się na zewnątrz budynków. Przewody takie wykonuje się z blachy stalowej ocynkowanej lub blachy cynkowej. Przewody blaszane na wysokości 2 m ponad powierzchnią terenu wprowadza się do żeliwnej rury deszczowej. Szczegół tego połączenia pokazano na rys. 14-54. Z kolei żeliwną rurę deszczową tuż nad powierzchnią terenu łączy się z osadnikiem deszczowym (rys. 14292-55), w którym na zewnętrznej kratce zatrzymują się zanieczyszczenia spływające z dachów (liście ltp.).

Read the rest of this entry »

Odbiór instalacji wentylacyjnej

W trakcie budowy odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające, jak np. kanały umieszczone w ścianach, fundamenty pod wentylatory. Po wykonaniu instalacji i pomyślnym wyniku prób orientacyjnych wykonawca zgłasza ją od odbioru końcowego.

Read the rest of this entry »