Jakość wody do picia i na potrzeby gospodarcze

Wszystkie wody występujące w przyrodzie zawierają zawsze pewne ilości zanieczyszczeń zawieszonych lub rozpuszczonych. Ich ilość i rodzaj zależą od środowiska, przez które woda przepływa. Zanieczyszczenia te dzielimy na: fizyczne (muł, piasek, rośliny itp.), chemiczne (związki żelaza i manganu, sole amonowe itp.) i biologiczne (drobnoustroje i bakterie). Mają one wpływ na właśeiwóści wody, które dzielimy podobnie na fizyczne, chemiczne i bakteriologiczne. Właściwości te określone ilością zanieczyszczeń stwierdzonych w badaniach laboratoryjnych, decydują o jakości wody oraz jej przydatności do użytkowania. Warunki, jakie powinna spełniać woda do picia i na potrzeby gospodarcze, określono w rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 31 maja 1977 r. ogłoszonym w Dzienniku Ustaw PRL nr 18, poz. 72 z dnia 15 czerwca 1977 r.

Ogólnie charakteryzując te warunki należy stwierdzić, że woda dostarczana użytkownikowi nie może zawierać:

– substancji szkodliwych dla zdrowia,

– substancji wskazujących na jej zanieczyszczenie,

– składników wpływających ujemnie na jej smak, zapach, barwę lub powodujących mętność wody.

Pod względem właściwości fizycznych i składu chemicznego woda powinna odpowiadać warunkom określonym w załączniku do ww. rozporządzenia, zatytułowanym „Najwyższe dopuszczalne wartości fizyczne i stężenia substancji w wodzie do picia i na potrzeby gospodarcze”. Przykładowo:

– odczyn pH wody powinien być zawarty w granicach 6,5 do 8,5 (przy skali – odczyn kwaśny < 7

– dopuszczalna zawartość chloru wolnego (w wodzie wodociągowej) poddawanej dezynfencji chlorem, w najbliższym miejscu czerpania wody od miejsca chlorowania wynosić powinna 0,3 do 0,5 mg Cla/dm3, a w końcówce – nie mniej niż 0,05 mg Cla/dm3,

– wymagana zawartość ozonu (w wodzie wodociągowej poddawanej ozonowaniu) w miejscu wypływu ze zbiornika kontaktowego wynosić powinna 0,1 mg 03/dm3,

– najwyższa dopuszczalna zawartość fluorków w wodzie wodociągowej wynosić powinna 1,5 mg F/dm3.

Leave a Reply