Wykonywanie sieci miejskiej – dalszy opis

Rury gazociągów średnio- i niskoprężnyeh do średnicy 50 mm można spawać gazem. Powyżej tej średnicy wymaga się spawania elektrycznego. Większość spoin wykonuje się na zewnątrz wykopu długość pasów rur zależy od przeszkód terenowych i liczby dźwigów. Należy starać się o uzyskanie możliwie długich pasów rur. Końce pasów zabezpiecza się zaślep- kami w celu wykonania prób szczelności oraz dla uniknięcia zanieczyszczenia wnętrza rurociągu w czasie opuszczania go do wykopu.

Przed rozpoczęciem spawania należy sprawdzić czystość wnętrza rur i stan urządzeń spawalniczych, a więc przy spawaniu elektrycznym – stan izolacji kabli i uchwytów oraz uziemić agregat i spawany rurociąg.

Dno wykopu powinno być oczyszczone i wyrównane w gruncie skalistym wykop należy pogłębić co najmniej o 20 cm i zastosować podsypkę piaskową. W czasie opuszczania rurociągu do wykopu nikt nie może znajdować się w zasięgu pracy dźwigów, a obszar niebezpieczny, zwłaszcza w wykopie, powinien być oznaczony żółtymi chorągiewkami.

Po ułożeniu pasów rur w wykopie należy wykonać pozostałe połączenia spawane i montaż armatury, po czym rurociąg przysypać, z wyjątkiem spoin wykonanych w wykopie (dla umożliwienia kontroli ich szczelności w czasie odbioru) na wysokość 30 cm starannie ubijając ziemię.

Zarówno spawacze, jak i operatorzy sprzętu, muszą mieć uprawnienia zawódowe, co gwarantuje znajomość przez nich przepisów bhp. Obowiązkiem kierownika robót jest dopilnowanie, aby przepisy bhp były dokładnie przestrzegane, a w szczególności, aby stan dźwigów, lin, łańcuchów był kontrolowany codziennie przed rozpoczęciem pracy, aby maszyny robocze były po pracy pozostawione w położeniu spoczynku i zabezpieczone przed dostępem osób postronnych, żeby spawacze pracowali w okularach i ubraniach ochronnych oraz przestrzegali zasad bezpieczeństwa pożarowego w stosunku do materiałów i urządzeń znajdujących się w pobliżu.

Leave a Reply