Category Bez kategorii

Rury i kształtki polietylenowe (PE)

Rury polietylenowe charakteryzują się następującymi właściwościami: są odporne na działanie kwasów i zasad, nie ulegają elektrolizie i są obojętne fizjologicznie, tzn. nie mają smaku i zapachu. Ponadto są gładkie, lekkie (ok. 0,93-0,96 g/cm3) i odporne na niskie temperatury (do – 60°C). Ze względu na powyższe właściwości stosuje się je coraz powszechniej do budowy rurociągów wody pitnej. Do wad tych rur należy zaliczyć brak odporności na związki aromatyczne (fenol) i metylowe oraz łatwopalność.

Read More >

Rura ftymewna Gaz gnilny aa atmosfery

Gnijący w komorze fermentacyjnej osad odwadnia się, zmniejsza swą objętość i nabiera konsystencji smoły. Przegniły osad jest ciemny (ziemisty) i w przeciwieństwie do osadu świeżego daje się łatwo pompować. W celu ułatwienia usuwania osadu w czasie budowy osadnika montuje się w nim rurę żeliwną średnicy 200 mm, służącą do usuwania osadu. Usuwanie osadu odbywa się co 3-P6 miesięcy ciśnieniem hydrostatycznym ścieków lub pompą.

Read More >

Różnice między tradycyjnymi i uprzemysłowionymi metodami montażu

Do niedawna instalacje sanitarne wykonywano metodami tradycyjnymi. Metody te polegały na tym, że montaż instalacji wraz z przygotowaniem elementów odbywał się na miejscu budowy. Do najbardziej pracochłonnych czynności należało przygotowanie rur przez ich ręczną obróbkę (gwintowanie, gięcie i przecinanie).

Read More >

Rodzaje operacji ślusarsko-blacharskich

Do podstawowych operacji ślusarsko-blacharskich, wchodzących w zakres obróbki ręcznej metali, zaliczamy: trasowanie, cięcie, gięcie, gwintowanie, piłowanie, wiercenie i rozwiercanie otworów, nitowanie, lutowanie i inne.

Read More >

Współczynnik przewodności cieplnej a grubość otuliny

Podczas przepływu czynnika grzejnego przez przewód powstają straty ciepła (czynnik grzejny oddaje ciepło do otoczenia). Wielkość tych strat zależy głównie od różnicy temperatur między czynnikiem grzejnym {woda, para) a temperaturą otoczenia, przez które przebiegają przewody cieplne. Ilość ciepła oddana przez przewody do otoczenia stanowi stratę energetyczną układu ciepłowniczego.

Read More >

Wykonywanie sieci kanalizacyjnych – roboty ziemne cz. II

W wykopach nie głębszych niż 3 m zamiast rozpór z okrąglaków wolno stosować rozkręcane rozpory stalowe pod warunkiem codziennej ich kontroli i dokręcania. Należy zwracać dużą uwagę na pionowe wykonanie ścian wykopu, gdyż przy ścianach pochyłych pod wpływem parcia gruntu na deskowanie powstaje składowa pionowa siły rozpierającej, która może wysunąć rozpory i spowodować katastrofę.

Read More >

Wykonywanie sieci miejskiej – dalszy opis

Rury gazociągów średnio- i niskoprężnyeh do średnicy 50 mm można spawać gazem. Powyżej tej średnicy wymaga się spawania elektrycznego. Większość spoin wykonuje się na zewnątrz wykopu długość pasów rur zależy od przeszkód terenowych i liczby dźwigów. Należy starać się o uzyskanie możliwie długich pasów rur. Końce pasów zabezpiecza się zaślep- kami w celu wykonania prób szczelności oraz dla uniknięcia zanieczyszczenia wnętrza rurociągu w czasie opuszczania go do wykopu.

Read More >

Wykonywanie sieci miejskiej

Miejską sieć gazu wykonuje się z rur stalowych bez szwu lub ze szwem spawanym elektrycznie. Wyjątkowo, jeżeli grunty są bardzo kwaśne, zezwala się na użycie do budowy gazociągu niskiego ciśnienia rur żeliwnych kielichowych. Wykonane próby użycia do budowy gazociągów rur z tworzyw sztucznych (polietylen dużej gęstości) dały wyniki technicznie pozytywne, lecz okazały się nieopłacalne.

Read More >

Wyniki próby na gorąco

Po uruchomieniu irfstalacji ciśnienie w naczyniu wzbiorczym należy utrzymywać na stałym poziomie, odpowiadające ciśnieniu przewidzianemu dla danej instalacji. Doprowadzenie ciśnienia do żądanej wartości uzyskuje się za pomocą sprężarki lub butli gazowej połączonej z górną częścią naczynia wzbiorczego. Wartość ciśnienia roboczego dla każdej instalacji jest różna i zależy od wysokości budynków oraz wysokości podnoszenia pomp obiegowych. Dlatego podczas uruchamiania urządzeń muszą być odpowiednio nastawione zawory bezpieczeństwa na kotłach, naczyniu ciśnieniowym, sprężarkach i hydrostatach. Należy również zwrócić uwagę na odpowiednie ustawienie styków na manometrze syngalizacyjnym oraz właściwie ustawić wyłącznik ciśnieniowy włączający silnik sprężarki.

Read More >

Wyposażenie instalacji przewodów wentylacyjnych nawiewnych

Doświadczenie wykazało, że różnego rodzaju przeszkody, jak załamania trasy, kolanka, łuki, zwężki itp., stanowią bardzo duże opory przepływowi powietrza przez kanały wentylacyjne. Opory te, zwane oporami miejscowymi, powodują konieczność zwiększenia mocy wentylatora i przekrojów przewodów. Należy więc dbać o możliwie maksymalne zmniejszenie oporów miejscowych. Wszelkie zmiany kierunków przewodów wykonywać należy płynnie, za pomocą luków. W razie konieczności zastosowania kolan umieszcza się wewnątrz nich łopatki kierujące (rys. 26-8). Przejścia do odgałęzień wykonuje się łagodnymi lukami. Wszelkie zwężenia i rozszerzenia przekroju należy wykonywać stopniowo za pomocą dyfuzorów (rozszerzanie się przekroju) lub koniu z o r ó w (zwężanie się przekroju).

Read More >

Zasady montażu przewodów i przyborów cz. II

Rury kamionkowe kanalizacyjne przystosowane do połączeń kielichowych, uszczelnia się podobnie jak rury żeliwne – używając sznura smołowanego, po ubiciu którego wolną przestrzeń zalewa się kitem asfaltowym lub asfaltem. Obecnie niemal powszechnie, połączenia kielichowe rur kamionkowych, uszczelnia się zaprawą cementową (rys. 14-31).

Read More >