Kanały wentylacyjne

Przewody wentylacyjne mogą mieć przekrój kołowy lub prostokątny. Tam, gdzie odbywa się transport powietrza zapylonego lub zawierającego wilgoć, należy stosować przewody kołowe. W tym ostatnim wypadku prowadzi się je ze spadkiem 0,5%, a w najniższych miejscach umieszcza się odwodnienie. W wentylacji nieprzemysłowej ze względu na możliwość bardziej estetycznego prowadzenia kanałów częściej spotyka się przewody o przekroju prostokątnym.

Kanały wentylacyjne wykonuje się w odcinkach w zakładach prefa- brykacji. Tam również zabezpiecza się je przed korozją. Kanały o mniejszych przekrojach wykonuje się z cieńszych blach i można do nich użyć blachy stalowej ocynkowanej. Kanały większych rozmiarów wykonuje się z blachy stalowej czarnej, grubości l-r-2 mm i zabezpiecza od korozji przez co najmniej dwukrotnie malowanie od wewnątrz i zewnątrz farbą rdzoochronną.

Kanały z tworzyw sztucznych są dobre, lecz kosztowne stosuje się je głównie tam, gdzie przewody wentylacyjne stykają się ze środowiskiem chemicznie agresywnym. Przewody z blachy ocynkowanej wykonuje się najczęściej na zakład leżący pojedynczy (widoczny na rys. 26-7), przewody z blachy czarnej na zakład leżący pojedynczy lub przy większej grubości blachy (ponad 1,5 mm) przez spawanie. W ostatnich latach większe zakłady prefabrykacji wyposażono w urządzenia do wy- twarzania kanałów okrągłych przez spiralne zwijanie taśmy szerokości 10 cm z blachy ocynkowanej. Urządzenie to pokazano na rys. 26-5. Z urządzenia nazywanego „Spiro” wychodzi przewód okrągły ze spiralnym połączeniem na zakład pojedynczy. Długość przewodu może być dowolna – ograniczają ją tylko możliwości transportu i montażu. Urządzenie produkuje rury o średnicach 100-M200 mm, które w tym wykonaniu są coraz powszechniej w naszym kraju stosowane.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>