Magazynowanie gazu

Zużycie gazu podlega znacznym wahaniom. Zmienia się ono w poszczególnych porach roku, dniach tygodnia, a zwłaszcza w ciągu doby. W nocy zużycie gazu jest najmniejsze, wzrasta ono w ciągu dnia i osiąga maksimum w godzinach popołudniowych. W celu pokrycia zapotrzebowania maksymalnego gazownie przechowują wyprodukowany gaz w specjalnych zbornikach. Jednym z rodzajów zbiorników do przechowywania gazów o małym ciśnieniu jest zbiornik teleskopowy (rys. 17-1) o przekroju kołowym wykonany z blachy stalowej. Składa się on z kilku członów (pierścieni) teleskopowo wysuwających się do góry, gdy dopływ gazu jest większy od rozbioru i opadających w przeciwnym razie. Ostatni człon, nazywany dzwonem, jest zamknięty od góry. Pierścienie i dzwon poruszają się po prowadnicach opartych o konstrukcję zewnętrzną.

Oprócz zbiorników teleskopowych o zamknięciu wodnym, czyli zbiorników mokrych, do przechowywania gazów o małym ciśnieniu coraz powszechniej stosuje się zbiorniki stalowe w kształcie stojącego graniastosłupa prawidłowego. Wewnątrz zbiorników porusza się pozioma membrana stalowa szczelnie przylegająca do ścian zbiornika (uszczelnienie olejem). Zbiorniki takie nazywamy suchymi. Do przechowywania gazów o ciśnieniu wysokim stosuje się zbiorniki stalowe o stałej objętości.

Zespól zbiorników tworzy stację zbiornikową, która musi być oddalona od budynków i dróg o dużym ruchu. Cała stacja wraz ze strefą bezpieczeństwa szerokości około 50 m musi być ogrodzona i oznakowana. Niezależnie od tego każdy zbiornik jest otoczony strefą wolną o utwardzonej nawierzchni, umożliwiającą swobodny dostęp pogotowia technicznego. W pobliżuje niej powinny znajdować się urządzenia przeciwpożarowe oraz ubrania azbestowe i maski dla ratowników.

Wszystkie zasuwy i zawory muszą być łatwo dostępne i wyraźnie oznaczone. Sprawność ich jest kontrolowana codziennie przez wykwalifikowaną obsługę mającą odpowiednie uprawnienia zawodowe. Próby aparatury pomiarowej i kontrolnej przeprowadza się nie rzadziej niż raz na miesiąc, a pełną kontolę zbiornika wraz z próbami ciśnienia raz w roku.

Leave a Reply