Mieszaniny i roztwory

W przeciwieństwie do związku chemicznego, w którym proporcje poszczególnych składników (pierwiastków) są stałe, mieszanina powstaje przez wymieszanie co najmniej dwóch składników w dowolnych proporcjach.

Właściwości mieszanin (wymienione dla związków chemicznych) zależą od zawartości poszczególnych składników w mieszaninie lub właściwości te odpowiadają czystym składnikom mieszaniny (np. temperatura topnienia i wrzenia). Rozdzielenie mieszaniny na składniki następuje przy użyciu metod fizycznych takich jak: krystalizacja, ekstrakcja, destylacja i sublimacja.

Roztwór jest to mieszanina jednorodna składająca się z dwóch lub więcej substancji, z których każda ma wpływ na właściwości danego roztworu. Roztwory mogą być gazowe, ciekle i stale.

Roztwory gazowe otrzymuje się przez zmieszanie co najmniej dwóch gazów, otrzymanych przez parowanie cieczy lub ciał stałych w gazie. Roztwory ciekłe otrzymuje się przez zmieszanie z cieczą substancji gazowej, ciekłej lub stałej. Roztwory stałe powstają przez rozpuszczanie w ciele stałym gazu, cieczy albo innego ciała stałego.

Roztwór może być nasycony lub nienasycony. Roztwór nasycony zawiera maksymalną ilość substancji rozpuszczonych w danej temperaturze. Należy tu przypomnieć, że rozpuszczalność ciał stałych w cieczach rośnie wraz z temperaturą, a gazów maleje. O stężeniu roztworu decyduje ilość substancji rozpuszczonej (zawartej) w określonej ilości (masie lub objętości) roztworu. Stężenie roztworu można wyrażać w procentach Wagowych np.:

– 1% roztwór zawiera 1 g danej substancji w 100 g roztworu (99 g rozpuszczalnika),

– 5% roztwór zawiera 5 g substancji w 100 g roztworu (95 g rozpuszczalnika).

Leave a Reply