Odbiór kanałów i zasypywanie wykopów

Ułożony w kanale i sprawdzony wstępnie przewód podlega odbiorowi technicznemu. Komisja odbiorcza sprawdza zgodność wykonanych robót z projektem, jakość użytych materiałów i staranność wykonania. W szczególności komisja sprawdza wymiary kanału, rzędne dna, prostoliniowość osi kanału w planie i w profilu na odcinkach pomiędzy studzienkami,. j akość wykonania połączeń i czystość wnętrza. Następnie poddaje się odcinki między studzienkami próbie szczelności. W tym celu badany odcinek zamyka się w studzienkach i z dolnego końca napełnia wodą, dbając o dobre odpowietrzenie.

Przewód pozostaje napełniony wodą przez 6 godzin w celu nasycenia nią ścianek rur i złączy. W tym czasie ubytki wody uzupełnia się bez pomiaru ich wielkości. Po 6 godzinach napełnienia dolewa się wody tak, aby jej poziom w górnej studzience ustalił się na wysokości 0,5 m ponad wierzch rury. Teraz w miarę ubytku wody dodaje się jej z naczynia o znanej pojemności i utrzymuje ustalony poziom. Czas trwania tej próby wynosi 2 godziny dla przewodów z rur kamionkowych i azbestowocemento- wych lub 4 godziny dla przewodów z rur i prefabrykatów betonowych i żelbetowych. Wyniki badania uważa się za dodatnie, jeżeli ilość dolanej wody nie przekroczy ilości dopuszczalnej wg normy PN-73/B-10735 dla odcinka przewodu o danej średnicy i długości.

W rezultacie pomyślnych wyników odbioru komisja zezwala na zasypanie wykonów. Zasypywanie odbywa się najpierw ręcznie warstwami 15-1-20 cm ze zwróceniem uwagi na staranne obsypanie i równomierne ubicie ziemi wokół ułożonego przewodu. W tym czasie chodzenie po ułożonym przewodzie jest niedozwolone. Po zasypaniu przewodu warstwą ziemi sięgającą 50 cm ponad wierzch rury dalsze zasypywanie można wykonywać maszynowo. Jednocześnie z zasypywaniem wykopu usuwa się jego obudowę poczynając od dołu i wyjmując kolejno po jednym balu z każdej strony i przestawiając wciąż nakładki i rozpory,

W gruntach zwartych, gdzie niebzpieczeństwo zasypania robotników jest mniejsze, zezwala się usuwać po 2 bale z każdej strony. W związku z długotrwałym (około 1 roku) osiadaniem zasypki i koniecznością stałego poprawiania prowizorycznej nawierzchni zarządy drogowe wymagają, aby zasypka kanałów umieszczonych pod ulicami o większym ruchu była wykonywana tylko z piasku (w razie potrzeby dowożonego) ze starannym zagęszczeniem przez ubijanie warstwami i polewanie wodą. Na szczególnie ważnych odcinkach wymaga się nieraz stabilizcji zasypki piaskowej cementem.

Leave a Reply