Podstawowe wiadomości o gospodarce remontowej

Remont maszyn i urządzeń obejmuje czynności wykonywane w celu przywrócenia im pierwotnej sprawności technicznej. Wiąże się on z naprawą zużytych części, podzespołów, zespołów bądź eh wymianą. Naprawę zużytej części wykonujemy wtedy, kiedy koszt naprawy jest mniejszy od kosztu nowej części, a ponadto jej jakość dorównuje jakości nowej części.

Z wymianą zużytych części maszyn i urządzeń wiąże się problem części zamiennych. Mogą one być kompletowane w magazynach na podstawie zakupu w hurtowniach (części znormalizowane produkowane masowo) bądź zamówienia ich wykonania w określonej ilości u producenta maszyny, bądź urządzenia (części nie produkowane masowo). Można je także, w sytuacji przymusowej, dorobić we własnym zakresie według rysunków podanych w dokumentacji techniczno-ruchowej.

Obowiązujący w Polsce system napraw planowo-zapobiegaw- czych maszyn i urządzeń przewiduje następujące czynności kon- serwacyjno-naprawcze: konserwację, przegląd techniczny, naprawę bieżącą, średnią i główną.

Konserwacja maszyn i urządzeń – obejmująca smarowanie zgodne z instrukcją, zabezpieczenie ich powierzchni przed korozją itp. – zapewnia mniejsze zużycie części i zespołów, a więc przedłuża czas ich pracy.

Przegląd techniczny jest to ustalenie stopnia zużycia poszczególnych części i zespołów, określenie zakresu naprawy, usunięcie drobnych usterek i uszkodzeń, regulacja zespołów i mechanizmów itp.

Naprawa bieżąca obejmuje naprawę lub wymianę części zużywających się oraz wszystkie czynności wchodzące w zakres przeglądu technicznego. Naprawa średnia obejmuje naprawę lub wymianę ważniejszych części poszczególnych zespołów, zabezpieczającą prawidłową pracę maszyny lub urządzenia do czasu kolejnej naprawy średniej lub głównej oraz czynności wchodzące w zakres naprawy bieżącej.

Naprawa główna obejmuje naprawę lub wymianę wszystkich części zużytych w celu przywrócenia maszynom lub urządzeniom technicznym pierwotnej wartości użytkowej.

Leave a Reply