Powietrze atmosferyczne

Powietrze suche jest mieszaniną gazów, której skład jest praktycznie niezmienny. Powietrze składa się w 78,1% z azotu, w 20,9% z tlenu, w 0,9% z. argonu, w 0,03% z dwutlenku węgla i ze śladowych ilości innych gazów licząc objętościowo.

Powietrze występujące w przyrodzie zawiera zawsze parę wodną, której ilość jest zmienna. W uproszczonych rozważaniach powietrze atmosferyczne traktuje się jako mieszaninę powietrza suchego o niezmiennym składzie i pary wodnej.

Zawartość pary wodnej w powietrzu nazywamy wilgotnością powietrza. Wilgotność powietrza można mierzyć liczbą gramów lub kilogramów pary wodnej zawartej w jednostce objętości powietrza. Wielkość tę nazywa się wilgotnością bezwzględną, Wilgotność bezwzględną odniesioną do 1 kg powietrza nazywamy zawartością wilgoci oznacza się ją literą x i zazwyczaj mierzy w g pary wodnej na 1 kg powietrza. Wilgotność powietrza można również mierzyć w sposób względny, porównując ilość pary (wagowo), która rzeczywiście znajduje się w powietrzu o danej temperaturze, do tej ilości pary, która w tej samej ilości powietrza o tej samej temperaturze może istnieć jako para nasycona. .Tak mierzoną wilgotność nazywa się wilgotnością względną, określa się w ją w procentach i oznacza literą cp (czytaj fi).

Powietrze, jak każdy gaz, zmienia swą objętość przy zmianie temperatury i ciśnienia. Wobec stosunkowo małej zmienności ciśnienia atmosferycznego powietrze atmosferyczne zmienia swą ! objętość głównie wskutek zmian temperatury. Powietrze cieplejsze zajmuje większą objętość, a więc jest lżejsze od powietrza chłodnego. Zjawisko to umożliwia istnienie wentylacji naturalnej, zwanej grawitacyjną, polegającą na różnicy ciężarów właściwych powietrza wewnątrz i na zewnątrz budynku. Przy wentylacji mechanicznej ta różnica ciężarów ma mniejsze znaczenie i dla uproszczenia obliczeń przyjmuje się tu wartość ciężaru właściwego powietrza jako stałą i równą 12 N/m3.

Para wodna jest lżejsza od powietrza i dlatego powietrze zawierające parę wodną jest nieco lżejsze od powietrza suchego. Powietrze atmosferyczne jest zanieczyszczone pyłami i gazami. Do zanieczyszczeń powietrza należy zaliczyć również znajdujące się w nim bakterie. Zanieczyszczenie powietrza jest przede wszystkim wynikiem działalności przemysłu i procesów spalania paliw.

Rosnące zanieczyszczenie powietrza stało się sprawą tak poważną, że Sejm PRL uchwalił w 1966 r. ustawę o ochronie powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem.

Leave a Reply