Przewody cieplne

Podpory przesuwane mogą być toczne lub ślizgowe. W podporach tocznych przewód opiera się na wałku tocznym, natomiast w podporach ślizgowych wspiera się ona na powierzchni ślizgowej. Podpory toczne mają mniejszy współczynnik tarcia, jednak bez okresowego smarowania rdzewieją i pracują coraz gorzej. Umieszcza się więc je tylko tam, gdzie możliwe są okresowe przeglądy i z tej racji znacznie częściej stosuje się podpory ślizgowe.

Przewody cieplne można prowadzić nad łub pod powierzchnią ziemi. Najczęściej spotyka się podziemne prowadzenie przewodów. Przewody układa się w pasach zieleni lub pod chodnikami, przy czym przewody magistralne prowadzi się pod szerokimi ulicami w celu ułatwienia ewentualnych napraw. Podziemne układanie przewodów wykonuje się w kanałach przechodnich, pół- przechodnich, nieprzechodnich lub bezkanałowo.

Kanały są to konstrukcje budowlane przejmujące ciśnienia zewnętrzne i chroniące izolowany cieplnie przewód od wilgoci. Konstrukcje kanałów, mogą być różne kanały murowane stosuje się wyjątkowo z reguły – buduje się kanały składane z elementów żelbetowych prefabrykowanych. Zagłębienie kanałów w ziemi powinno wynosić co najmniej 0,50 m licząc od górnej powierzchni płyty przekrywającej.

W celu umożliwienia odwodnienia kanały prowadzi się ze spadkiem podłużnym równym spadkowi przewodów, lecz nie mniejszym niż 0,3%. Podłodze kanałów nadaje się spadek poprzeczny 0,3% w kierunku bruzdy odwadniającej, jeżeli jest ona przewidziana w projekcie.

Leave a Reply