Przewody kanalizacyjne cz. II

W miejscach szczególnie silnie obciążonych, np. przejścia pod torami, stosuje się rury żeliwne ciśnieniowe, rury stalowe starannie izolowane przeciw korozji lub rury żelbetowe.

Najmniejsza średnica stosowana w kanalizacji miejskiej wynosi 0,20 m aż do średnicy kanału 0,60 m przewody mają zawsze przekrój poprzeczny kołowy (rys. 15-1 a). Powyżej tej średnicy można nadal s losować przekrój kołowy lub przejść na przekrój jajowy (rys. 15-lb), albo jajowy podwyższony (rys. 15-lc). Przy szerokości przewodu powyżej 1,40 m stosuje się kształty grusz- kowe {rys. 15-1 d) lub dzwonowe (rys. 15-1 e). Wszystkie te kształty i wymiary są znormalizowane (rys. 15-1) jednak obowiązująca w tym zakresie norma PN-71/B-02710 dotyczy tylko sieci nowo budowanych, gdyż przy rozbudowie sieci starych trzeba dostosowywać się do istniejących kształtów.

Przy dużych wymiarach kanału trudności transportu i ukła- ' dania w wykopie skłaniają do murowania kanałów bezpośrednio w wykopie ze specjalnej cegły kanalizacyjnej lub do wykony wania ich na miejscu z żelbetu. Obecnie kanały takie wykonuje się również o przekrojach składanych z elementów żelbetowych prefabrykowanych. W tym wypadku należy zwrócić szczególną uwagę na szczelność połączeń jako najbardziej wrażliwych części konstrukcji. Ze względu na niebezpiecżeństwo przenikania do kanałów wód gruntowych ten system wykonania zaleca się w gruntach suchych.

Leave a Reply