Rodzaje wodociągów

Zadaniem wodociągów jest dostarczanie użytkownikom, tj. ludności lub zakładom pracy, wody o odpowiedniej jakości i w dostatecznej ilości. Wodociągi te mogą służyć do zaopatrywania w wodę mieszkańców miast i wsi i wtedy nazywamy je wodociągami komunalnymi oraz mogą stanowić źródło wody tylko dla zakładów pracy i wtedy mówimy o wodociągach przemysłowych.

Dalszy podział zależy od warunków dopływu wody do punktów jej poboru. Dopływ ten może być grawitacyjny, jeżeli ujęcie wody znajduje się powyżej zaopatrywanego w wodę miasta czy zakładu pracy, lub z mechanicznym dostarczaniem wody – przy ujmowaniu wód podziemnych i powierzchniowych. W tym ostatnim wypadku wśród współpracujących ze sobą podstawowych elementów wodociągowych wyróżnić można: źródło wody i jej ujęcie, pompownie wody, urządzenia do uzdatniania i dezynfekcji wody, zbiorniki oraz sieć przewodów wodociągowych (rys. 10-1),

– 1 – konstrukcja noSna, 2 – fundament» 3 – zbiornik, 4 – obudowa zbiornika, 5 – komin wentylacyjny, o – drabina stalowa, 7 – przewód dopływowy i odpływowy, 3 – przewód doprowadzający wodę, 5 – przewód odprowadzający wodę, 10 – zasuwa, U – wlot, 12 – kosz wlotowy, 13 – zawór zwrotny, 14 – zasuwa wlotowa, 15 – wlot spustu, 15 – zasuwa spustowa, 17 – przewód spustowy, 13 – wlot przewodu odprowadzającego wodę, 19 – podpory przewodów pionowych, 20 – kształtki kompensacyjne» 21 – zasuwy, 22 – pływak, 23 – linka stalowa, 24 – lata pomiarowa

Do magazynowania wody służą zbiorniki. Głównym ich zadaniem jest gromadzenie nadmiaru produkowanej wody w okresach niewielkiego jej poboru przez użytkowników, aby w okresach zwiększonego zapotrzebowania przeznaczyć go na uzupełnienie niedoborów w zaopatrzeniu. Do gromadzenia wody służą zbiorniki wyrównawcze. W praktyce rozróżniamy zbiorniki wieżowe i terenowe. 1 – komory wodne. 2 – komory zasuw

Zbiorniki wieżowe projektuje się i wykonuje w razie braku naturalnych wzniesień na obszarze zaopatrywanym w wodę. Mogą to być zbiorniki końcowe (wznoszone poza obszarem zasilania) bądź centralne (zlokalizowane w środku obszaru zasilania). Najczęściej zbiorniki mają kształt cylindryczny o pojemności użytkowej powyżej 100 m3 wody, wykonane z żelbetu lub stali. Schemat takiego zbiornika wraz z wyposażeniem pokazano na rys. 10-2.

Zbiorniki terenowe, przy budowie których wykorzystuje się naturalne wzniesienia na obszarze zasilanym w wodę. Podobnie jak zbiorniki wieżowe, służą do magazynowania wody i utrzymywania wymaganego ciśnienia wody w sieci. Najczęściej są to zbiorniki dwukomorowe, co umożliwia prawidłową ich eksploatację oraz okresowe czyszczenie. Przykładowe schematy zbiorników terenowych pokazano na rys. 10-3.

Leave a Reply