Samooczyszczanie się wód

W ściekach bytowo-gospodarczych znajdują się fekalia pochodzące z procesów fizjologicznych i odpadki powstałe w gospodarstwie domowym. W związku z tym ścieki takie zawierają głównie substancje organiczne, które pod wpływem bakterii ulegają rozkładowi na proste związki mineralne. Rozkład może odbywać się albo z udziałem bakterii tlenowych (aerobowych) istniejących tylko w środowisku o dostatecznej ilości tlenu, albo z udziałem bakterii beztlenowych, gnilnych (anaerobowych).

Małe ilości ścieków wpuszczone bezpośrednio do rzeki podlegają rozkładowi prowadzonemu przez bakterie tlenowe. Pobierają one tlen potrzebny im do życia z powietrza rozpuszczonego w wodzie. Proces ten w przeciwieństwie do procesów beztlenowych, gnilnych przebiega znacznie szybciej, a co najważniejsze nie towarzyszy mu wzrost nieprzyjemnych zapachów. W wodzie cieplejszej aktywność bakterii jest większa: procesy rozkładu przebiegają intensywniej. Zjawisko to jest korzystne, lecz przy nadmiernym obciążeniu rzeki ściekami może mieć ten skutek ujemny, że w upalne dni lata zawartość tlenu intensywnie pobieranego przez bakterie spadnie poniżej minimum niezbędnego do życia ryb (4 g tlenu na m3 wody), a nawet może nastąpić zupełne wyczerpanie tlenu z wody prowadzące do jej zagnicia. Rozkład materii organicznej przez bakterie tlenowe zachodzi również w górnej dobrze napowietrzonej warstwie gruntu.

Leave a Reply