Schemat węzła z wymiennikiem ciepła

Zawór elektromagnetyczny jest urządzeniem wrażliwym i łatwo ulega uszkodzeniu montuje się go więc pomiędzy dwoma dodatkowymi zaworami odcinającymi i stosuje obejście zamknięte trzecim zaworem.

Schemat węzła z wymiennikiem ciepła na potrzeby ogrzewania centralnego z możliwością podłączenia odgałęzień instalacji wody ciepłej i klimatyzacji przedstawia rys. 25-7. Woda gorąca z sieci miejskiej płynie przez zawór 1, odmuiacz 0Ł i zawór 3 do wymiennika ciepła W obsługującego instalację o.c. Po przejściu przez wymiennik W woda wraca przez zawór 4, kryzę pomiarową KP, zawór 2 do przewodu powrotnego sieci miejskiej. Zawory 1 i 2 służą do odcięcia węzła od sieci miejskiej zawory 3 i 4 – do odcięcia wymiennika w czasie, gdy instalacja jest nieczynna. Odgałęzienia CW służą potrzebom instalacji wody cieplej. W danym przykładzie instalację tę podłączono równolegle do instalacji ogrzewania centralnego, W zaworach 3 i 4 – umieszczono kryzy dławiące służące do nastawienia żądanego przepływu gorącej wody przez wymiennik.

Wskazania kryzy pomiarowej KP – sprzężonej z sumatorem przepływu i termometrów Tj i T2 umożliwiają obliczenie ilości ciepła pobranego z sieci miejskiej. Manometr M.wskazuje wartość ciśnienia czynnika grzejnego na dopływie. Obok zaworów 1 i 2, odcinających węzeł od sieci cieplnej, umieszczono króćce, umożliwiające przyłączenie dodatkowych manometrów do pomiarów ciśnienia w sieci lub wielkości oporów węzła. Dla umożliwienia spuszczenia wody z wężownic wymiennika (po odcięciu go zaworami 3 i 4) przewidziano przewód spustowy 7 i przewód napowietrzający 6, skierowany do góry, a potem w dół.

Zabezpieczeniem wymiennika ciepła i instalacji o.c. przed nadmiernym wzrostem ciśnienia wskutek powstawania pary jest tu naczynie wzbiorcze. Musi ono być przyłączone przed zaworem odcinającym instalację o.c. od wymiennika, gdyż na połączeniu wymiennika z naczyniem wzbiorczym, mającym charakter rury bezpieczeństwa, nie może być żadnych zaworów.

Leave a Reply