Warunki montażu wodomierzy

Wodomierze powinny być montowane na przewodach poziomych współosiowo z przewodami i łącznikami tak, aby strzałka odlana na korpusie wodomierza pokrywała się z kierunkiem przepływu wody w przewodzie.

Wodomierze można montować jedynie na przewodach o średnicy równej bądź większej od średnicy nominalnej wodomierza. W tym drugim wypadku przed i za wodomierzem należy stosować łączniki redukcyjne o kącie rozwarcia minimum 30°, umożliwiające zmontowanie przewodów.

Montowane przed i za wodomierzem zawory przelotowe (lub przy większych średnicach – zasuwy) powinny być tak umiesz- czone w stosunku do wodomierza, aby nie wpływały ujemnie na dokładność jego pomiarów. Zawory te powinny być montowane przed wodomierzem w odległości nie mniejszej niż 10 średnic nominalnych wodomierza, a za wodomierzem nie mniejszej niż 5 średnic. Zawory te, umożliwiające zamknięcie przepływu wody, podczas, normalnej pracy wodmierza muszą być stale otwarte, a zawór przed wodomierzem (od strony ulicy) dodatkowo zaplombowany.

Tak wbudowane wodomierze w przewodach stalowych średnicy nominalnej 25-h50 mm można instalować na ścianie w budynku (rys. 11-9 a) lub w studzience wodomierzowej (rys, 11-9 b) i na przewodach żeliwnych o średnicy nominalnej 50-P150 mm w zewnętrznej studzience wodomierzowej (rys. 11-10),

Leave a Reply