Wodorotlenki metali, kwasy i sole

Wodorotlenki metali są to związki zbudowane z metalu (Me) i grup wodorotlenowych (OH) -> Me(OH)x wyjątek stanowi wodorotlenek amonu o wzorze chemicznym NH4OH.

Wodorotlenki metali pod wpływem wody ulegają dy soc j a- cji elektrolitycznej, tzn. rozpadają się na dodatnie jony metali i ujemne jony grup wodorotlenowych. Wodorotlenki metali alkalicznych i ziem alkalicznych stanowią mocne zasady zwane ługami. Roztwory wodne wodorotlenków zabarwiają fenoloftaleinę na kolor malinowy, a papierek lakmusowy na niebieski, Do popularnych wodorotlenków należą:

NaOH – wodorotlenek sodowy zwany ługiem lub sodą kaustyczną. Ca(OH)2 – wodorotlenk wapniowy inaczej wapno gaszone. Kwasy są to związki zbudowane z wodoru i reszt kwasowych, które pod wpływem wody ulegają dysocjacji na dodatnie jony wodoru i ujemne jony reszt kwasowych. Zależnie od stopnia dysocjacji wyróżniamy kwasy mocne i słabe.

Reszty kwasowe mogą zawierać atomy tlenu lub mogą być beztlenowe. Z tego względu kwasy dzielimy na tlenowe i beztlenowe. W wodnych roztworach kwasów papierek lakmusowy zabarwia się na kolor czerwony. Do popularnych kwasów należą: HC1 – kwas solny (beztlenowy), H2S04 – kwas siarkowy.

Sole są to związki chemiczne składające się z metalu i reszty kwasowej (wyjątek stanowią sole amonowe). Nazwy soli tworzy się od nazwy kwasu, z którego można je otrzymać i od nazwy metalu z uwzględnieniem jego wartościowości.

Przykłady: a) sole kwasu solnego (chlorowodorowego) – chlorki FeniCl3 – chlorek żelazowy FenCl2 – chlorek żelazawy b) sole kwasu siarkowego FeIII2(S04II)3 – siarczan żelazowy FenS04n – siarczan żelazawy.

Leave a Reply