Przepisy bhp w robotach izolacyjnych

Do wykonywania prac izolacyjnych mogą być dopuszczeni pracownicy o kwalifikacjach zawodowych montera izolacji lub jego pomocnika. Do wykonywania prac izolacyjnych nie wymagających kwalifikacji dopuszcza się pracowników innych zawodów, jeżeli są oni zaznajomieni z przepisami bhp, obowiązującymi przy wykonywaniu robót izolacyjnych.

Do pracy powyżej zasięgu rąk pracownika używać należy odpowiednich rusztowań i pomostów. Wykonywanie robót izolacyjnych za pomocą drabin rozstawnych jest dozwolone tylko do wysokości nie przekraczającej 4 m nad podłogę. Drabiny muszą być zabezpieczone przed pośliźnię- ciem się lub rozsunięciem.

W pomieszczeniach, w których prowadzi się roboty izolacyjne z zastosowaniem materiałów rozcieńczanych wodą, należy wyłączyć napięcie w instalacji elektrycznej. Przenośne lampy elektryczne zasila się prądem o napięciu nie większym niż 24 V.

Pracownicy wykonujący prace izolacyjne nie pylące powinni być zaopatrzeni w odpowiednią odzież ochronną i rękawice, pracownicy wykonujący prace izolacyjne z materiałów pylących dodatkowo powinni być wyposażeni w respiratory przeciwpyłowe, okulary ochronne i szczelne okrycia głowy.

Podstawowym warunkiem bezpieczeństwa i higieny jest utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy oraz higiena osobista pracownika.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>