Zbiorniki powietrza sprężonego

Zbiornik powietrza sprężonego spełnia rolę akumulatora (zasobnika powietrza) i zadaniem jego jest:

– wyrównywanie wahań ciśnienia w przewodzie tłocznym,

– zapobieganie gwałtownym zmianom ciśnienia powstającym wskutek nierównomiernego poboru (zużycia) powietrza sprężonego,

– ułatwienie pracy regulatora ciśnienia,

– spełnienie roli odstojnika rozproszonego w powietrzu oleju i skroplin pary wodnej.

Każdy zbiornik powietrza sprężonego wyposaża się w zawór bezpieczeństwa i manometr oraz króćce do wlotu i wylotu po- wietrzą, króćce do przyłączania regulatora ciśnienia oraz króciec do spustu wody i oleju. Dla umożliwienia kontroli wewnętrznej i konserwacji zbiornik powinien mieć właz rewizyjny. Zbiorniki sprężonego powietrza budują uprawnione zakłady na podstawie dokumentacji typowej opracowanej zgodnie z wymaganiami Urzędu Dozoru Technicznego.

W obrębie sprężarki znajduje się kilka przewodów pomocniczych, które łączy się z elementami sprężarki i instalacjami.

Przewody wodne sprężarki służą do doprowadzania wody chłodzącej. Przewód regulatora ciśnienia doprowadza powietrze ze zbiornika do regulatora, a następnie do tłoczkowych wyłączników zaworów ssawnych lub zaworu dławiącego. Przewody manome- trowe (rys. 27-3) doprowadzają powietrze sprężone ze zbiornika do manometrów kontrolnych. Zespół sprężarkowy może być wyposażony w następujące urządzenia dodatkowe:

– oddzielacze oleju i wody, które mają na celu oczyścić powietrze z rozpylonego oleju i wody,

– chłodnicę końcową, która służy do oziębiania wytłaczanego przez sprężarkę powietrza.

Leave a Reply