Znaczenie wody w życiu człowieka i gospodarce

Woda zarówno w życiu człowieka jak i w gospodarce narodowej odgrywa bardzo ważną rolę. Jak już podano w p. 1.3.1. – naturalne źródła wody w przeszłości miały decydujący wpływ na kształtowanie się skupisk ludzkich, a w konsekwencji na powstawanie i rozwój miast, a nawet całych krajów.

Obecnie nie tylko nie zmalało, lecz wzrosło znaczenie wody. Mimo olbrzymich zasobów wody na ziemi, w miarę rozwoju cywilizacji, któremu towarzyszy wzrost zapotrzebowania zarówno na wodę pitną jak też wodę technologiczną dla rozbudowującego się przemysłu – w wielu rejonach świata, w tym także i w Polsce – odczuwa się deficyt wody. Pogłębia się on systematycznie w wyniku stale zwiększającego się stopnia zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Fakt ten znacznie zmniejsza liczbę źródeł wody do celów wodociągowych, tzn. możliwości zaopatrzenia w wodę zarówno ludności, jak też przemysłu.

Zapotrzebowanie na wodę jest to jej ilość konieczna dla zaspokojenia potrzeb osiedla, miasta o określonej liczbie mieszkańców oraz wyposażeniu sanitarno-technicznym budynków i zakładów przemysłowych.

Normy zapotrzebowania na wodę można ustalić dwiema metodami – statystyczną i na podstawie obowiązujących przepisów prawnych w tym zakresie. W praktyce najczęściej stosuje się drugą metodę jako bardziej dokładną. Polega ona na analizie zapotrzebowania na wodę na poszczególne cele, na podstawie prze- pisów publikowanych przez zainteresowane resorty w zarządzeniach lub rozporządzeniach. Dla przykładu – zapotrzebowanie na wodę dla celów przeciwpożarowych (tab, 8-1) określa się na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 marca 1973 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego (Dz. U. nr 11, poz. 85).

Leave a Reply