Instalacje gazu

Instalacje i urządzenia gazu wymagają specjalnej opieki, gwarantującej jej pełną szczelność oraz prawidłową pracę urządzeń gazowych. Jest to konieczne ze względu na trujące i wybuchowe właściwości gazu. Ewentualne nieszczelności przewodów lub połączeń rur wykrywa się przez smarowanie ich wodą mydlaną. W miejscu nieszczelności wydobywający się pod ciśnieniem gaz tworzy bańki mydlane. W razie stwierdzenia nieszczelności należy dany fragment instalacji zdemontować i wykonać na nowo. Nieszczelności kurków gazowych przeważnie usuwa się przez dotarcie czopa, a w razie dużego zużycia przez wymianę kurka na nowy.

Bardzo ważną czynnością z zakresu czynności konserwacyjnych jest sprawdzenie ciągu w przewodach spalinowych i wentylacyjnych. Niewłaściwe ich działanie może być przyczyną nieszczęśliwych wypadków, aż do śmiertelnego zatrucia użytkownika włącznie.

Konserwacja urządzeń gazowych polega głównie na utrzymaniu w pełnej sprawności palników. W tym celu przy użyciu szczotki stalowej usuwa się okresowo z palnika nagromadzony osad (nagar), a następnie specjalnymi, cienkimi igłami, czyści się dysze palnikowe. Niestosowanie się do tego ostatniego zalecenia prowadzi zawsze do rozszerzenia dysz, co jest równoznaczne z ich zniszczeniem.

Leave a Reply