Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje przeciwpożarowe montuje się dla skutecznej akcji gaszenia pożaru. Powinny one zapewniać dostarczenie wody w dostatecznej ilości i o wymaganym ciśnieniu. Do tych urządzeń l – obudowa, 2 – drzwiczki, 3 – kosz do węży. i – zawór hydrantowy, 5 – wąż parciany, fi – prądownica zalicza się instalacje przeciwpożarowe nawodnione z hydrantami wewnętrznymi, suche piony hydrantowe, instalacje tryskaczowe i zraszaczowe.

Instalacja przeciwpożarowa nawodniona wewnątrz budynku składa się podobnie jak instalacja wodociągowa, z przewodów rozdzielczych, pionów i rozgałęzień zakończonych we wnęce bądź w szafkach naściennych zaworami przeciwpożarowymi, czyli hydrantami. Hydranty średnicy nominalnej 25 i 50 mm służą do podawania wody gaśniczej za pomocą węża parcianego i prądownicy stanowiących wyposażenie szafki (rys. 11-39). Wąż parciany z hydrantem, jak również prądownica z wężem, łączone są ze sobą na złącza typu momentalnego (rys. 11-40). Wydajność hydrantów przyjmuje się 1 1/s, przy średnicy 25 mm, a 2,5 1/s przy średnicy 50 mm, natomiast minimalne ciśnienie wody do celów przeciwpożarowych powinno wynosić 0,1 MPa.mEys. 11-40, Póliąezniki ziącza typu momentalnego [40]

Hydranty projektuje się w miejscach łatwo dostępnych na wysokości 1,35 m nad podłogą (przy wyjściach, na klatkach schodowych itp.) przyjmując promień zasięgu dla jednego hydrantu 25-1-35 m. Średnice przewodów zasilających hydranty w wodę w zależności od ich liczby powinny wynosić 50, 80 lub 100 mm. Suche piony hydrantowe (rys. 11-41) stosuje się:

– w budynkach mieszkalnych o wysokości 15-55,0 m z zastosowaniem rury wznośnej o średnicy nominalnej do 80 mm,

– w budynkach administracyjnych o wysokości 15-25,0 m z zastosowaniem rury wznośnej o średnicy nominalnej 100 mm.

– W budynkach do wysokości 25,0 m suchy pion, na każdej kondygnacji budynku, powinien być wyposażony w jeden zawór hydrantowy o średnicy 52 mm, a powyżej 25,0 m – w dwa zawory hydrantowe, każdy o średnicy 52 mm. Dolny koniec suchego pionu powinien być zaopatrzony w zawór zwrotny oraz nasadę wyprowadzoną na zewnątrz budynku na wysokości ok. 1,0 m nad

Leave a Reply