Instalacje wodoctqgowe i ich schematy

Instalacja wodociągowa w budynku zaczynająca się od głównego zaworu wewnętrznego (za wodomierzem od strony budynku) składa się z: .

– przewodów rozdzielczych (poziomów),

– przewodów pionowych (pionów),

– odgałęzień.

Przewody rozdzielcze doprowadzają wodę do pionów, te z kolei na poszczególne kondygnacje, gdzie odgałęzieniami woda dopływa do określonych punktów czerpalnych (rys. 11-1).

Instalacja wodociągowa może być zaprojektowana i wykonana według różnych schematów. Wybierając jeden z nich kierujemy się wysokością budynku, jego przeznaczeniem, wielkością ciśnienia wody w sieci wodociągowej w miejscu podłączenia się itp. Najczęściej w budynkach odpowiadających średniej wysokości zabudowy (przyjętej dla określonej miejscowości) wykonuje sinę instalacje jednostref owe z rozdziałem dolnym (rys. 11-11 a) i rozdziałem górnym (rys. 11-11 b) oraz wielostrefowe (rys. 11-12) w budynkach wysokich. W instalacjach jedno- strefowych zależnie od rozdziału przewody poziome (rozdzielacze) prowadzi się na najniższej kondygnacji (rozdział dolny) bądź naj-

Przeciwna krętki – wyo wyższej doprowadzając wodę do pionów w górnej ich części (rozdział górny). W instalacjach wielostrefowych przewody rozdzielcze zakłada się na tylu kondygnacjach, ile jest stref.

Leave a Reply