Koryta pralnicze i miski

Zależnie od kształtu, miejsca odpływu i wielkości L (długości) rozróżnia się cztery typy zlewozmywaków porcelanowych. Na rys. 14-19 podano podstawowe wymiary zlewozmywaka z podwyższoną ścianką (typ 626) długości L = 650 mm, a na rys. 14-20 – zlewozmywaka dwudziałowego (typ 647) o długości L = 800 mm. Przybory te stosuje się w budownictwie powszechnym z wyjątkiem budownictwa mieszkaniowego.

W zależności od kształtu wewnętrznego (zwanego lustrem) oraz od kierunku odpływu rozróżnia się 12 typów misek ustępowych, w tym dwa typy dla dzieci.

Miski produkuje się wg PN-81/B-12635′ – jako porcelanowe – z odpływem pionowym (wewnętrznym lub zewnętrznym) oraz skośnym prawo i lewostronnym. Wszystkie typy misek mają wewnętrzne zamknięcia syfonowe i otwór rewizyjny, umieszczony z boku wylotu zamknięty korkiem. Kształt i wymiary (pod stawowe) miski ustępowej z lustrem poziomym i odpływem pionowym pokazano na rys. 14-21. Natomiast kształt i wymiary (podstawowe) miski ustępowej z lustrem poziomym i odpływem zewnętrznym skośnym pod kątem a = 73-b77° do pionowej płaszczyzny tylnej ściany, pckazano na rys. 14-22.

W zależności od ukształtowania tylnej ściany oraz sposobu zawieszenia rozróżniamy cztery typy pisuarów (w tym trzy z płaską tylną ścianą i jeden typ kątowy). Przykładowo na rys. 14-23 pokazano pisuar z płaską tylną ścianą, z zawieszeniem na kieszeniach usytuowanych w poziomie (typ 711). Pisuary są montowane w ustępach zbiorowych, w części przeznaczonej dla mężczyzn i służą do odprowadzania moczu.

Zbiorniki płuczące porcelanowe stosuje się w instalacjach sanitarnych zamiast zbiorników żeliwnych zarówno w budownictwie mieszkaniowym, jak i użyteczności publicznej. Zbiorniki te składają się z obudowy, dzwonu, pokrywy i prowadnika. Zbiornik ma pojemność 8-4-8,5 1. Dopuszczalne napełnienie zbiornika wodą określa wgłębna rysa na zewnętrznej powierzchni dzwonu.

Przybory kamionkowe produkuje się w tym samym asortymencie co przybory żeliwne, fajansowe i półporcelanowe, a więc jako umywalki pojedyncze i szeregowe, zmywaki pojedyncze z przelewem i bez przelewu, zmywaki podwójne, miski ustępowe itp. Oprócz tych przyborów o znanej konstrukcji i przezna- ozeniu produkuje się jeszcze między innymi koryta pralnicze i pisuary.

Koryta pralnicze jednodzialowe z kamionki (rys. 14-24) produkuje się w dwóch wielkościach a = 770 lub 580 mm, fh = = 620 lub 570 mm, b2 = 350 lub 320 mm oraz h = 400 mm i średnicy odpływu dla obu wielkości d – 65 mm.

Koryta pralnicze dwudziałowe mają podobny do jednodziało- wych przekrój poprzeczny i wymiary długość 1375 mm, szerokość górną 610 mm, szerokość dolną 350 mm i głębokość 400 mm otwory odpływowe umieszczone w obydwu częściach koryta mają średnicę 65 mm.

Pisuary stojące mają kształt i wymiary pokazane na rys. 14-25. Stosuje się je w obiektach ogólnego i masowego użytkowania, np. w ustępach publicznych.

Leave a Reply