Montaż przewodów gazu cz. III

Przewody gazu nie powinny wpływać niekorzystnie na wygląd pomieszczeń. Piony należy prowadzić ściśle pionowo blisko naroży ścian wewnętrznych głównie przewody użytkowe prowadzimy blisko sufitu.

Przejścia przewodów gazowych przez stropy i ściany wykonuje się w tulejach ochronnych. Średnica tulei jest zazwyczaj o ok. 1 cm większa od średnicy przewodu gazowego. Przestrzeń między rurami należy wypełniać szczeliwem elastycznym. Przy prowadzeniu przewodów przez stropy wymaga się, aby tuleja ochronna wystawała po 3 cm w każdą stronę.

Usuwanie z przewodów skraplającej się w nich pary umożliwiają odwadniacze. Odwadniacze umieszcza się na wszystkich pionach oraz w razie potrzeby przy gazomierzach. Odwadniacz (rys. 19-3) jest to odcinek rury o średnicy równej średnicy odwadnianego przewodu i długości ok, 300 mm. Montuje się go zawsze w położeniu pionowym. Od dołu odwadniacz zamyka się stalowym korkiem, który umożliwia nie tylko usuwanie skroplLn, lecz również oczyszczenie przewodu i usuwanie nagromadzonych w nim osadów. Z tej przyczyny zakłady gazownictwa wymagają montowania odwadniaczy także w instalacjach zasilanych gazem ziemnym suchym.

W celu ułatwienia przeczyszczania pionów na górnym ich końcu umieszczamy trójnik, do którego podłączamy przewód gazomierzowy. Trójnik ten od góry zamyka się korkiem. Trójniki zamykane korkiem, ułatwiającym przeczyszczenie przewodów, umieszcza się również na zakończeniach głównych poziomych przewodów rozdzielających (rys. 19-4).

W celu ułatwienia czyszczenia przewodów wszelkie zmiany kierunków zaleca się wykonywać kształtkami łukowymi. Otwartych końców rur nie wolno zatykać kołkami drewnianymi nawet tymczasowo. Końce te muszą być zawsze zamknięte korkiem lub zaślepką. Miejsc tych nie wolno zamurowy wać, gdyż powinny być stale widoczne. Przewody nieczynne, np. po odłączeniu przyboru, należy również zamknąć korkiem, gdyż zamknięcie przewodu kurkiem odcinającym jest zabezpieczeniem niedostatecznym. Ze względu na bezpieczeństwo zamykanie końców rur korkami obowiązuje zawsze, nawet wtedy, gdy w rurach nie ma gazu.

Jest wskazane sprawdzać szczelność wykonanych przewodów odcinkami w czasie robót, nie czekając na próbę całej instalacji, gdyż jest łatwiej wtedy odszukać i usunąć ewentualne nieszczelności.

Leave a Reply