Odtłuszczacze

Pisuary montowane w ustępach dla mężczyzn wykonuje się najczęściej z fajansu jako pisuary mu- szlowe. Przymocowuje się je do ściany wkrętami na wysokości 0,65 m nad podłogą licząc od górnej krawędzi przedniej ścianki (rys. 14-52). Górny otwór muszli doprowadzający wodę do jej spłukiwania połączony jest rurą płuczącą o średnicy 15 mm ze zbiorniczkiem spłukującym, wyposażonym w urządzenie do automatycznego okresowego spłukiwania lub poprzez zawór przelotowy z odgałęzieniem wodociągowym. Zbiorniczki płuczące pisuarowe montuje się 2,0–2,2 m nad podłogą, licząc od zewnętrznej powierzchni dna zbiornika. Odpływ jest połączony z podejściem poprzez syfon.

Wpusty podłogowe służą do odprowadzania wód zbierających się na powierzchni podłóg, np. w pralniach, łaźniach i ustępach zbiorowych, a wpusty podwórzowe – wód opadowych z powierzchni podwórza. Wpusty podłogowe montuje się w najniższym miejscu podsadzki wykonanej ze spadkiem i łączy z podejściem. W razie usytuowania ich poniżej terenu na podejściu montuje się urządzenia przeciwzalewcwe omówione wcześniej.

Ponieważ po ustawieniu wpustów wykonuje się posadzkę, należy otwór wpustu wypełnić np. papierem chroniąc w ten sposób wpusty przed wypełnieniem ich zaprawą.

Wpusty podwórzowe (rys. 14-53) wykonuje się jako studzienki z kamionki lub betonu o średnicy 300 mm. W górnej części studzienka przykryta jest skrzynią żeliwną z wlotem lejowym i kratką, a w dolnej ma wylot odpływowy i osadnik służący do zatrzymywania części stałych spływających z wodą. Wpusty podwórzowe z osadnikiem, wyposażone w syfon, montowane są na głębo- ści 1,5 m, licząc od powierzchni gruntu do wierzchu wylotu odpływowego. Teren wokół wpustu powinien być utwardzony.

Odtiuszczacze służące do zatrzymywania tłuszczów zawartych w odpływających ściekach montuje się blisko przyborów sanitarnych odprowadzających tego rodzaju ścieki. W takim wypadku montuje się na podejściu małe odtiuszczacze żeliwne (rys. 14-26) ustawiane bezpośrednio na posadzce, np. przy zlewozmywakach w kuchniach restauracyjnych. Przy stosowaniu dużych od- tłuszczaczy (ze względu na nieprzyjemne wyziewy) montuje się je na zewnątrz budynków odpowiednio zabezpieczając przed niskimi temperaturami. Do odtłuszczaczy nie mogą dopływać ani ścieki fekalne, ani z wód opadowych. Ponadto odtłuszczacze wymagają dobrego odpowietrzenia.

Odbenzyniacze zawsze montuje się na zewnątrz budynków w miejscach zabezpieczonych przed ogniem, Odbenzyniacz betonowy pokazano na rys. 14-27.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>