Ozonowanie wody

Ozonowanie wody polega na działaniu na nią ozonem, wykazującym podobnie jak chlor duże właściwości bakteriobójcze. Metoda ta składa się z dwóch faz: I – wytwarzania ozonu w specjalnych aparatach w wyniku sztucznie wywołanych wyładowań elektrycznych w przepływającym przez nie suchym powietrzu II – związana z dokładnym wymieszaniem ozonu z wodą dezynfekowaną, Zużycie ozonu, zależnie od stopnia zanieczyszczenia organicznego wody, wynosi od 0,2-k6 mg 03/dm3 wody. W efekcie otrzymujemy wodą bakteriologicznie czystą, o przyjemnym i orzeźwiającym smaku.

W zakresie uzdatniania wody technologicznej zostanie omówione zmiękczanie wody, jako najbardziej interesujące montera instalacji budowlanych. Zmiękczanie wody ma szczególne znaczenie w eksploatacji kotłów ogrzewania centralnego oraz w takich zakładach, jak, np. pralnie i farbiarnie. Zmiękczanie wody polega na usunięciu składników powodujących jej twardość, tzn. głównie soli wapnia i magnezu. Odbywa się to metodami chemicznymi poprzez dodanie do wody zmiękczanej:

– wapna,

– wapna i sody,

– przepuszczenie jej przez wymienniki kationitowe.

W dwóch pierwszych sposobach zmiękczanie wody polega na strąceniu osadu z wapnia i magnezu w wyniku reakcji chemicznych. Strącony osad usuwa się z wody poprzez klarowanie i filtrowanie. W skład urządzenia do zmiękczania wody wapnem lub

I – rozdzielacz wody, 2 – sytnik wapna» 3 – zbior nik do przygotowania roztworu NaiCOj, 4 – spust osadu, 5 – reaktor, 6 – filtr wapnem i sodą wchodzą następujące elementy: zbiornik do przygotowania roztworu, urządzenie do dawkowania roztworu, reaktor, osadnik i filtr. Schemat urządzenia do zmiękczania wody wapnem i sodą pokazano na rys. 9-8. l – wymiennik katinnitowy, 2 – zbiornik przepływowy solanki, 3 – przewód odpowietrzający, 4 – przewód odprowadzający wodę przy wzruszaniu warstwy kationitu

Zmiękczanie wody poprzez przepuszczanie jej przez wymienniki kationitowe polega na wymianie zawartych w wodzie kationów wapnia i magnezu na kationy sodu, będące podstawowym składnikiem wymieniacza. W efekcie wymiany wewnętrznej między składnikami rozpuszczonymi w wodzie, a materiałem zmiękczającym – woda zostaje zmiękczona. Warto dodać, że przy zmiękczaniu tą metodą w wodzie nie występują żadne osady. Schemat urządzenia do zmiękczania wody przy użyciu kationitu pokazano na rys. 9-9.

Leave a Reply