Pralnice

Najważniejszym elementem wyposażenia pralni mechanicznych są pralnice. W nich to odbywa się cykl operacji prania bielizny. Ostatnio (w dużych pralniach mechanicznych) widać wyraźną tendencję do wykonywania w pralnicy wszystkich operacji pralniczych, poczynając od namoczenia bielizny poprzez właściwe pranie i płukanie.

Typowa pralnica składa się z zespołu dwóch metalowych bębnów w kształcie walców, ułożonych poziomo (rys. 27-7). Bęben zewnętrzny 1 nieruchomy, jest zaopatrzony w klapę hermetycznie zamykaną, umożliwającą załadunek i rozładunek pralnicy. Bęben wewnętrzny 2 z wytłoczonymi otworkami na całym obwodzie i klapą zamykającą, jest przystosowany do obracania się wokół osi poziomej. Bęben zewnętrzny spełniający rolę zbiornika jest wypełniony do określonego poziomu wodnym roztworem środków piorących, który poprzez otwory dostaje się do bębna wewnętrznego, gdzie znajduje się prana bielizna i na odwrót. Samo pranie ma przebieg następujący. Po załadowaniu bielizny do . , ” . , . . , . Rys. 27-7, Przekrój bębna wewnętrznego i zamknięciu obydwu pralnicy [22] bębnów Wypełnia Się obudowę Ciepłą Wodą 3 – bęben zewnętrzny, „c ' ? – bęben wewnętrzny z dodatkiem środków piorących. Następnie z przewaiami wprawia się bęben w ruch obrotowy, okresowo zmienny, co zapobiega zbytniemu skręcaniu się pranej bielizny i zapewnia, że bielizna zanurza się w roztworze w stanie rozluźnionym. Przez dwu- lub trzykrotną wymianę roztworu piorącego, który spuszcza się przez spust do kanalizacji, oraz płukanie w pralnicy otrzymujemy bieliznę czystą.

Oprócz pralnic o nieruchomych bębnach zewnętrznych są także pralnice wywrotne. W tym wypadku równoczesnemu obrotowi ulegają zarówno zewnętrzny, jak i wewnętrzny bęben pralnicy (rys. 27-8). Rozwiązuje to zupełnie problem rozładowania pralnicy, bo po otwarciu bębnów i odpowiednim ich ustawieniu bielizna pod własnym ciężarem wypada do specjalnych wózków. Bęben zewnętrzny w zależności od sposobu ogrzewania może mieć trzy lub cztery króćce zaopatrzone w zawory. Przy trzech króćcach dwa z nich służą do podłączenia przewodów wody zimnej i ciepłej, trzeci zaś stanowi urządzenie spustowe. Przy czterech króćcach jeden z nich jest spustowy, a trzy pozostałe służą do podłączenia przewodów wody zimnej, pary i kondensatu. Pod zaworem spustowym pralnicy umieszcza się wpust podłogowy o średnicy 100 mm, który montuje się w miejscowym wgłębieniu posadzki, zapobiegając w ten sposób zbytniemu rozlewaniu się wokół spustu spuszczanego z pralnicy zużytego roztworu piorącego.

Leave a Reply