Przesyłanie gazu

Gaz przesyła się przewodami zwanymi gazociągami. Gazociągi mogą być wysokiego ciśnienia {ponad 400 kPa), średniego ciśnienia lub niskiego ciśnienia {poniżej 5 kPa). Gazociągi wysokiego ciśnienia służą do przesyłania gazu na odległość rzędu setek i tysięcy kilometrów. Sieć miejska składa się z gazociągów zasilających średniego ciśnienia oraz z gazociągów rozdzielczych niskiego ciśnienia. Redukcja ciśnienia z wyższego w sieci zasilającej na niższe w sieci rozdzielczej odbywa się w stacjach redukcyjno-pomiarowych. Obecnie w sieciach miejskich dość często stosuje się ga- zociągi średnioprężne doprowadzające gaz bezpośrednio do odbiorców. Redukcję ciśnienia przeprowadza się u odbiorcy za pomocą reduktora ciśnienia (łub baterii reduktorów) wyposażonego w zawór bezpieczeństwa z przewodem bezpieczeństwa wyprowa- dzonym na zewnątrz. Przy zapotrzebowaniu gazu mniejszym niż 60 m3/h reduktor ciśnienia umieszcza się bezpośrednio za kurkiem głównym na zewnątrz budynku lub w pomieszczeniu piwnicznym. Przy większym zapotrzebowaniu gazu reduktory umieszcza się poza budynkiem w obudowie wolno stojącej. Sposoby podłączeń budynków do miejskiej sieci gazu przedstawia rys. 18-1.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>