Trasa miejskich sieci gazu

Najprostsze sieci gazu mają układ rozgałęziony (promienisty), w którym gaz dopływa tylko z jednej strony do gałęzi zasilającej odbiorców. W większych miastach stosuje się układ obwodowy (pierścieniowy), w którym gaz dopływający do odbiorcy z jednej strony, po przerwaniu obwodu, będzie dopływać do niego z drugiej strony. Układ taki ułatwia naprawy sieci, lecz jest droższy. W układzie mieszanym główne rejony miasta mają układ obwodowy, a peryferie rozgałęziony.

Gazociągi miejskie układa się wzdłuż ulic. Zagłębienie przewodów gazowych jest mniejsze niż przewodów wodociągowych lub kanalizacyjnych dlatego wykopy przedstawiają mniejsze niebezpieczeństwo dla fundamentów budynków i gazociągi można umieszczać bliżej linii zabudowy.

Gazociągi układa się pod chodnikami lub w pasach zieleni. Nie wolno (oprócz sytuacji szczególnych) układać ich pod jezdnią. Średnica gazociągu wynika z obliczeń nie może być ona jednak mniejsza niż 50 mm dla wszystkich sieci niskoprężnych oraz 40 mm dla sieci średnioprężnych gazu miejskiego i 32 mm dla tychże sieci gazu ziemnego.

Trasa i sposób ułożenia gazociągów muszą być wcześniej uzgodnione z trasami innych istniejących i przewidywanych urządzeń podziemnych oraz torów tramwajowych, dróg, wiaduktów itp. Na ulicach szerokich, środkiem których biegną tory tramwajowe, dla uniknięcia kłopotów z wykonywaniem przyłączy, układa się dwie nitki gazociągu, każdą pod chodnikiem.

Gazociągi prowadzące gazy zawilgocone, czyli zawierające parę wodną w ilościach, które grożą jej wykraplaniem się w niskich temperaturach zewnętrznych, układa się poniżej głębokości przemarzania, tj. Q,8-r-l,2 m, zależnie od strefy klimatycznej kraju. Gazociągi suchego gazu ziemnego można układać z przykryciem 0,6 m. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo obciążenia nawierzchni pojazdami bezpieczniej jest stosować przykrycie 1,0 m. Gazociągi prowadzi się równolegle do terenu zgodnie z jego spadkiem. Na terenach bardzo płaskich gazociągi prowadzące gaz zawilgocony muszą mieć zapewniony minimalny spadek 4%o przy średnicach do 300 mm i 2-P3%o przy większych średnicach, zawsze w kierunku odwadniaczy. Gazociągi prowadzące gaz suchy nie wymagają ani spadków, ani odwadniaczy.

Leave a Reply