Przewody i urządzenia odpowietrzające

Woda doprowadzona do kotła ogrzewania centralnego zawiera zawsze pewne ilości rozpuszczonego powietrza. Podczas podgrzewania wody powietrze zaczyna się wydzielać, a następnie jako lżejsze od wody unosi się do góry w postaci pęcherzyków. Pewne ilości powietrza gromadzą się w przewodach hamując przepływ wody. Podstawowym warunkiem dobrego działania instalacji jest odprowadzenie powietrza w systemach otwartych do naczynia wzbiorczego, a w systemach zamkniętych do specjalnych zbiorników odpowietrzających. Niekiedy również w układzie otwartym konstrukcja budynku uniemożliwia odpro- wadzenie powietrza z części instalacji do naczynia wzbiorczego. Wtedy powietrze odprowadza się do specjalnych zbiorników odpowietrzających (rys. 23-11) produkowanych w przedsiębiorstwach instalacyjnych.

W górnej części zbiornika znajduje się rurka, której koniec zakończony zaworem należy doprowadzić nad zlew lub kratkę spustową (spust). Od czasu do czasu przez otwarcie zaworu odprowadza się powietrze z instalacji. W instalacjach z rozdziałem dolnym powietrze z instalacji doprowadza się do naczynia wzbiorczego za pomocą układu rurowego zwanego potocznie odpowietrzeniem. Przewody odpowietrzenia (przeważnie o średnicy 15 mm) łączą we wspólny system każdy pion instalacji, po czym przewodami poziomymi doprowadzają powietrze do naczynia wzbior- czego. Należy przy tym przestrzegać zasady wznoszenia się przewodów poziomych aż do ostatniego pionu (kierunek spadku w stronę kotła). Takie ułożenie przewodów umożliwia jednoczesne opróżnienie całej instalacji. Swobodny odpływ powietrza w instalacji z rozdziałem górnym będzie zapewniony, jeżeli przewody poziome prowadzi się z spadkiem zgodnym z kierunkiem ruchu wody, jak to przedstawiono na rys. 23-11.

Przewody odpowietrzające i górne odcinki pionów odpowietrzających mogą być zalane lub nie zalane. Przewody są zalane wtedy, gdy znajdują się poniżej najwyższego poziomu wody w naczyniu wzbiorczym, natomiast nie zalane – gdy znajdują się powyżej tego poziomu.

Przewody odpowietrzające nie zalane mogą być układane poziomo, natomiast zalane należy układać pomiędzy poszczególnymi pionami ze spadkami odwrotnymi, niż tego wymaga swobodne odprowadzenie powietrza. Tworzą się w ten sposób worki powietrza zapobiegające cyrkulacji wody między pionami, która zakłócałaby prawidłowe działanie instalacji. Przewody odpowietrzające zalane należy zawsze prowadzić przez pomieszczenia ogrzewane. Szczegółowe sposoby odpowietrzeń zawarte są w PN-79/B- 02420.

Leave a Reply