Przyłączenie budynku do miejskiej sieci gazu

Doprowadzenie gazu od gazociągu ulicznego do budynku wykonują, na zlecenie i koszt odbiorcy, ekipy pracowników zakładu gazownictwa. Doprowadzenie to, zwane dopływem głównym lub przyłączem, staje się częścią sieci miejskiej i pozostaje własnością zakładu gazownictwa.

Przyłącze wykonuje się z rur stalowych, izolowanych antykorozyjnie, ułożonych w gruncie ze spadkiem co najmniej 4%» w kierunku gazociągu ulicznego. Średnica przewodów przyłącza wynika z obliczeń. Jako minimalną średnicę dla przyłączy niskiego ciśnienia stosuje się dnom = = 40 mm. Minimalna średnica przyłącza średniego ciśnienia wynosi dnom – 20 mm przy gazie miejskim i dnom = 15 mm przy gazie ziemnym.

Na przewodzie przyłącza zakład gazownictwa instaluje uliczny kurek odcinający w odpowiedniej obudowie podziemnej. Przy średnicy przyłącza 50 mm i większej zamiast kurka instaluje się zasuwę uliczną kołnierzową. Zarówno kurek, jak i zasuwa umożliwiają odcięcie z zewnątrz dopływu gazu do budynku w razie pożaru, poważniejszej awarii instalacji itp. Przy małych średnicach przyłączy, zwłaszcza gdy kurek główny znajduje się w studzience lub wnęce na zewnątrz budynku, zakład gazownictwa -może zrezygnować z instalowania kurka ulicznego.

Kurek główny zaleca się umieszczać na zewnątrz budynku w studzience (dla gazów lżejszych od powietrza) lub wnęce ściany zewnętrznej umieszczonej w odległości poziomej co najmniej 1 m od okien i drzwi. Wnęka powinna być zamykana drzwiczkami, które przy gazie miejskim, zawierającym parę wodną, trzeba ocieplić. We wnęce tej zaleca się umieszczenie za kurkiem ewentualnych reduktorów ciśnienia, a dla domków jednorodzinnych – umieszczenie również gazomierza (rys. 18-4). Kurek główny można umieścić wewnątrz budynku w specjalnym pomieszczeniu piwnicznym, dobrze wentylowanym, łatwo dostępnym, lecz stale zamkniętym. W pomieszczeniu tym wolno umieścić reduktor ciśnienia lub baterię reduktorów o łącznej przepustowości nie większej niż 60 m3/h.

Przejście przyłącza (dopływu głównego) przez ścianę budynku należy wykonać w tulei osłonowej, zabezpieczającej dopływ główny przed skutkami osiadania fundamentów budynku. Przestrzeń między rurą i tuleją wypełnia się pakułami przesyconymi smołą i uszczelnia masę bitumiczną.

W budynkach mających klatki schodowe dostępne z ulicy wykonuje się obecnie najczęściej oddzielnie przyłącza dla każdej klatki. Średnice i długości przewodów instalacji są w tym układzie mniejsze, a w razie awarii tylko część mieszkańców budynku jest pozbawiona dopływu gazu.

Zainstalowane u odbiorcy reduktory ciśnienia, redukujące ciśnienie średnie panujące w przyłączu do ciśnienia niskiego dopuszczalnego w instalacji, są częścią przyłącza i własnością zakładu gazownictwa, na którym spoczywa obowiązek stałej ich konserwacji i okresowej kontroli sprawności.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>