Przyrząd wielosyfonowy i bezpieczeństwa

Jako zabezpieczenie norma dopuszcza stosowanie jednosyfonowyeh przyrządów bezpieczeństwa, a jeżeli z powodów budowlanych zastosowanie jedno- syfonowych przyrządów nie jest możliwe, to można stosować zawory bezpieczeństwa.

W przyrządzie bezpieczeństwa elementem zabezpieczającym jest odpowiedniej wysokości pionowa otwarta rura syfonowa w kształcie litery U napełniona wodą i połączona jednym końcem (krótszym ramieniem) z przestrzenią parową kotła, a drugim – z atmosferą (przez zbiorniczek). Długość ramienia połączonego z atmosferą (dłuższa część rury syfonowej) odpowiada najwyższemu ciśnieniu dopuszczalnemu. Ciśnienie pary utrzymuje wodę w tym ramieniu na poziomie odpowiadającym wysokości ciśnienia. Para działa tu podobnie jak w odwadniaczach syfonowych lub w zalanych przewodach skrop- lin. Po przekroczeniu ciśnienia dopuszczalnego woda zamykająca zostanie wytłoczona do zbiornika, a para może ujść z kotła przez rurę wylotową do komina lub czopucha. Po wyrzceniu pary i spadku ciśnienia w kotle woda ze zbiornika wyrzutowego poprzez rurę powrotną (opadową) przedostaje się do rury wyrzutowej zalewając układ, który w ten sposób jest ponownie przygotowany do zabezpieczenia kotła.

Przyrząd wielosyfonowy działa podobnie jak jednosyfonowy. Trzeba jednak pamiętać, że w czasie pracy kotła zawory dolne przy syfonach powinny być zamknięte, a gdy napełniamy przyrząd wodą po wyrzuceniu nadmiaru pary, należy je otworzyć, aby wpełnić syfony wodą i ponownie zawory zamknąć.

Przyrząd bezpieczeństwa łączy się z przestrzenią parową kotła w najwyższym jego miejscu lub rurą parową bezpośrednio za kotłem. Rurę łączącą przyrząd z kotłem prowadzi się ze spadkiem do kotła lub odpowiednio odwadnia. Rury przyłączone otula się. Rurę wylotową łączy się z kominem lub czynnym czopuchem. Rurę sygnalizacyjną prowadzi się nad zlew w kotłowni. Każdy kocioł wyposaża się w oddzielny przyrząd bezpieczeństwa. Między przyrządem bezpieczeństwa a przestrzenią parową kotła nie mogą być ustawiane żadne przyrządy odcinające lub dławiące. Nie można montować przyrządów bezpieczeństwa w pomieszczeniach, w których temperatura mogłaby spaść poniżej +5°C.

Leave a Reply