Rury, łączniki i kołnierze cz. III

Połączenie klejowe z rur PVC wodociągowych o jednakowych średnicach: a) rury przed połączeniem, b) rury po połączeniu rur wyznacza się długość kielicha. Po takim przygotowaniu koniec rury, na której ma być ukształtowany kielich, podgrzewa się do temperatury 120°C w kąpieli olejowej, na długości odpowiadającej długości kielicha. Zmiękczony koniec rury nasuwa się na koniec rury ściętej zewnętrznie aż do oznaczonej długości klejenia (rys. 11-16 b). W czasie nasuwania nie wolno rur obracać. Następnie rury chłodzi się powietrzem, zaznacza kreską (wg której później klei się połączenie) wzajemne poosiowe położenie rur i rozsuwa rury. Przy łączeniu rur o różnych średnicach bez zastosowania łączników redukcyjnych postępuje się w sposób następujący. Na rurze o mniejszej średnicy kształtuje się kielich jak w poprzednim wypadku. Krawędź rury o większej średnicy ścina się na powierzchni wewnętrznej, wyznacza się długość klejenia, a następnie podgrzewa się koniec rury w kąpieli olejowej. Zmiękczony koniec nasuwa się na kielich rury o średnicy mniejszej zwracając uwagę na to, by nie przesunąć go poza kielich. Dalej postępuje się tak, jak w poprzednim wypadku. Omówiony sposób można stosować przy przejściu na średnicę sąsiednią, tzn. z 0 20 na 0 25, z 0 25 na 0 32 itd.

W drugim i trzecim wypadku końcówki rur kształtuje się kałibratorami – {rys. 11-17) wykonanymi przez producentów łączników. Czynność tę wykonuje się w sposób następujący. Kalibrator podgrzany do temperatury 30°C (temperaturę tę należy stale utrzymywać) nasuwamy na ogrzany koniec kalibrowanej rury. Należy pamiętać, że w czasie kształtowania końcówki rury jest niedopuszczalne obracanie nią bądź kalibratorem. Rura po nasunięciu kalibratora musi ostygnąć. Połączenie rury z zastosowaniem trójnika ilustruje rys. 11-18. jąca 0 32 [34] ciągowych z PVC z trójnikiem

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>