Skład paliwa, żużla i pomieszczenia pomocnicze kotłowni

Usytuowanie składu paliwa powinno zapewnić łatwość dostarczania go do kotłów. Wielkość składu paliwa powinna pozwolić na składowanie następujących jego ilości.

– dla obiektów o kubaturze do 6000 m3 – na cały sezon grzewczy,

– dla obiektów o kubaturze do 40 000 m3 – maksymalnie na 3 miesiące,

– dla obiektów o kubaturze ponad 40 000 m3 – maksymalnie na 2 miesiące.

Masa paliwa składowanego w pomieszczeniach zamkniętych nie może przekraczać 250 ton. Wysokość zamkniętego składu paliwa powinna wynosić co najmniej 2,20 m, a nad warstwą paliwa wymaga sdę co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni. Skład paliwa wyposaża się w kanał wywiewny.

Wielkość składu żużla i popiołu powinna zapewnić składowanie dla kotłów o mocy cieplnej: do 580 kW — 14 dni, 580-1160 kW – 10 dni, powyżej 1160 kW – 7 dni.

W zależności od wielkości kotłownia powinna mieć pomieszczenia pomocnicze: warsztat, węzeł sanitarny, pokój śniadań. Kotłownie wbudowane, jak i wolno stojące, powinny być wyposażone w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Małe kotłownie wbudowane powinny mieć zlew z wodą zimną i studzienkę kanalizacyjną z wpustem podłogowym.

Kotłownię większą dodatkowo wyposaża się w węzeł sanitarny z natryskiem z wodą zimną i ciepłą.

Leave a Reply