Studnie

Ry3. 8-8. Studnia kopana zapuszcza się przez wybieranie gruntu na głębokość zapewniającą odpowiednią warstwę wody, tj. 2,5-1-3,0 m, a następnie wykonuje się na dnie filtr naturalny ze żwiru o grubości 0,20-1-0,30 m, chroniący studnię przed wynoszeniem z dna cząsteczek gruntu i mąceniem wody w czasie jej pompowania. '

Omawiany rodzaj studni musi mieć odpowiednie wykończenie, które stanowi cembrowina po zewnętrznej stronie do głębokości 2,5-h3,0 m powinna być ona wyłożona warstwą gliny grubości 0,2-0,5 m górną część cembrowiny wyprowadza się ponad poziom terenu do 0,8 m i przykrywa pokrywą betonową z włazem, umożliwiającą zainstalowanie pompy, a następnie w promieniu 1,5-P2,0 m obsypuje skośnie piaskiem i wybruko- wuje. Wszystkie te zabiegi mają zabezpieczyć studnię przed przenikaniem do niej zanieczyszczonych wód powierzchniowych. Po ukończeniu budowy studni intensywnie odpompowuje się z niej wodę w celu osadzenia się studni, co zapobiega powstawaniu przerw w jej obudowie.

Studnie abisyńskie (rys. 8-9) są studniami rurowymi, które zależnie od rodzaju gruntu mogą być wbijane (grunty zwarte) lub wkręcane (grunty luźne). Studnia ta składa się z rury ssawnej o średnicy 32-H50 mm, filtru długości 1,0-P2,0 m wykonanego z rury perforowanej (z nawierconymi otworami) owiniętej grubym drutem, a następnie siatką filtracyjną. Spód filtru jest zakończony ostrzem umożliwiającym wbijanie lub świdrem umożliwiającym wkręcanie kolumny rur w grunt. Po wbiciu lub wkręceniu kolumny rur w grunt górną część rury obudowuje się na głębokość 1,5 m od powierzchni terenu kręgami betonowymi i instaluje pompę ręczną. Na rys. 8-9 cylinder zainstalowanej pompy jest umieszczony w obudowie studni, a w dolnej części korpusu jest zawór spustowy, który łącznie z obudową umożliwia korzystanie ze studni w czasie mrozów.

Studnie wiercone (rys. 8-10) wykonuje się dla ujęć wód gruntowych z głębiej położonych warstw wodonośnych. Przy ujęciu wody z warstw wodonośnych położonych na głębokości do 20,0 m stosuje się wiercenia jedną kolumną rur, a przy głębokościach większych kilkoma kolumnami (wiercenie teleskopowe).

Leave a Reply