Uruchomienie lub zatrzymanie elektrycznej pompy odśrodkowej

Uruchomienie lub zatrzymanie elektrycznej pompy odśrodkowej zależy od wymaganego stanu wody w kotle. W celu synchronizacji pracy pompy stosuje się najczęściej pływakowe miarhow- niki (aparaty dozujące) stanu wody w kotle. Zależnie od rodzaju aparatów dozujących, służących do uruchamiania pompy, urządzenia zasilające dzielą się na:

– urządzenia z aparatem dozującym pływakowym, uruchamiane zależnie od poziomu wody w zbiorniku skroplin (rys. 24-10 a)

– urządzenia z aparatem dozującym pływakowym, uruchamiane w zależności od stanu wody w kotle (rys. 24-10 b)

– urządzenia z aparatem dozującym pływakowym i górnym zbiornikiem pośrednim uruchamiane zależnie od poziomu wody w kotle (rys. 24-10 c), stosowane najrzadziej.

Na rys. 24-11 przedstawiono najczęściej stosowane aparaty dozujące wodę do kotłów parowych niskociśnieniowych. Aparaty te montuje się zwykle w pobliżu kotłów tak, żeby ich środek znajdował się na wysokości średniego stanu wody w kotłach. Górną część aparatu łączy się z przewodem średnicy 25 mm z rozdzielaczem parowym, a dolną – z rozdzielaczem skroplin na kotłach. Na skutek tych połączeń poziom wody w aparacie dozującym odpowiada poziomowi wody w kotłach. Wahania poziomu wody przenoszą się za pośrednictwem pływaka i układu dźwigni na zewnątrz aparatu. Wystające z aparatu ramię jest sprzężone z wy- łącznikiem elektrycznym, który zależnie od stanu (poziomu) wody w kotłach włącza lub wyłącza pompą skroplin (kondensacyjną). Jak już wspomniano, każde urządzenie kotłowni parowej niezależnie od zasilającej pompy elektrycznej wyposaża się w pompę ręczną. Schemat połączenia pompy ręcznej przedstawiono na rys. 24-12.

Leave a Reply