Zawory bezpieczeństwa

Zawory zwrotne należą do uzbrojenia, które zabezpiecza przewody oraz urządzenia przed zmianą kierunku przepływu czynnika grzejnego. W wodnych instalacjach pompowych zawory zwrotne wbudowuje się przy każdej z pomp – dla zabezpieczenia układu przed krążeniem wody przez nieczynną pompę (przy otwartych zaworach odcinających). W instalacjach parowych nisko- prężnych zawory zwrotne instaluje się pomiędzy kotłem a pompami zasilającymi dla uniemożliwienia odpływu wody z kotła przy postoju pompy.

Przy przewodach łączonych na gwint stosuje się zawory zwrotne głowicowe z kielichami gwintowanymi (rys, 21-26). Zawory zwrotne klapowe (rys. 21-27) mogą być montowane na rurociągach poziomych, pionowych i skośnych z kierunkiem przepływu czynnika z dołu do góry.

Zawory redukcyjne stosuje się w ogrzewaniach parowych w celu obniżenia ciśnienia pary. Najczęściej instaluje się zawory redukcyjne bezpośredniego działania, to znaczy, że regulacja ciśnienia odbywa się samoczynnie, bez udziału obcych źródeł napędowych.

Na rys. 21-28 pokazano redukcyjny zawór membranowo-sprę- żynowy. Zawory bezpieczeństwa są to zawory samoczynnie otwierające się przy przekroczeniu ustalonego ciśnienia roboczego i zamykające się po przywróceniu ciśnienia pierwotnego. Ze względu .na sposób obciążenia grzyba rozróżnia się zawory bezpieczeństwa: sprężynowe i ciężarkowe.

W urządzeniach ogrzewczych stosuje się zawory bezpieczeństwa sprężynowe średnioskokowe z przyłączami gwintowanymi (rys. 21-29) lub kołnierzowymi (rys. 21-30).

Do odprowadzania skroplin z odbiorników ciepła i przewodów stosuje się urządzenia zwane odwadniaczami. Do najprostszych urządzeń odwadniających, stosowanych w ogrzewaniach parowych niskoprężnych, należą odwadniacze syfonowe. Zakres stosowania odwadniaczy syfonowych jest ograniczony ze względu na jego wysokość.

Leave a Reply