Bezpośrednie przygotowanie wody użytkowej

Urządzenia bezpośredniego podgrzewania wody użytkowej stosuje się rzadko, gdyż należy je zasilać wodą o bardzo malej twardości, nie dającej osadu kamienia kotłowego.

Schemat jednego z rozwiązań bezpośredniego ogrzewania wody- w kotle przedstawiono na rys. 12-4. Zasilanie kotła w wodę zimną odbywa się tu z wodociągu poprzez zbiornik przejściowy 2. Zbiornik ten pełni rolę urządzenia bezpieczeństwa, gdyż odcina kocioł od ciśnienia wodociągowego oraz łączy za pomocą rury bezpieczeństwa 3 kocioł 1 bezpośrednio z atmosferą. Rura bezpieczeństwa musi kończyć się nad poziomem wody w zbiorniku. Zbiornik przejściowy pełni również funkcję naczynia wzbior- czego, gdyż przyjmuje w razie braku rozbioru wody przyrost jej objętości powstały wskutek ogrzewania. Żeby nie tracić zbyt dużo wody w czasie wahań jej objętości, przelew nadmiaru wody musi być umieszczony nieco powyżej zaworu pływakowego. Po otwarciu zaworu czerpania wody ciepłej woda wypływa z kotła, a na jej miejsce rurą dopływową 7 napływa ze zbiornika woda zimna. W razie dłuższego braku rozbioru na którymś z pionów woda w rurach pionu ostygłaby i po otwarciu zaworu wody ciepłej odbiorca mógłby przez jakiś czas otrzymywać wodę chłodną, którą wypuszczałby do kanalizacji aż do czasu otrzymania wody ciepłej. Prowadziłoby to do dużych strat wody. W celu zapobieżenia temu zjawisku równolegle do pionów zasilających instalujemy przewody 9 o mniejszej średnicy zwane przewodami cyrkula- cyjnymi. Dzięki tym przewodom nawet przy całkowitym braku rozbioru woda krąży w instalacji.

W małych urządzeniach i w urządzeniach dużych, lecz o ciągłym rozbiorze wody, przewodów cyrkulaeyjnych nie stosuje się. W rozległych instalacjach ciśnienie grawitacyjne może być za małe dla nadania wodzie obiegowej takiej prędkości, która zapewni utrzymanie dopuszczalnego spadku jej temperatury. Wtedy obieg wody wzmacnia się przez zastosowanie pomp obiegowych.

Po otwarciu zaworu czerpalnego woda z kotła, znajdująca się w nim pod ciśnieniem, będzie płynąć do odbiorcy zarówno przewodem zasilającym jak i przewodem cyrkulacyjnym. Żeby uniknąć możliwości popłynięcia przewodem cyrkulacyjnym wody zimnej, która napływa do kotła lub podgrzewacza z wodociągu, przewód cyrkulacyjny podłączony jest do górnej części kotła na 2/3 jego wysokości.

W razie dłuższej przerwy w czerpaniu wody na najwyższym piętrze zbierające się w pionie powietrze mogłoby przerwać obieg wody. Dla przeciwdziałania temu przewody cyrkulacyjne są podłączone co najmniej 0,5 m poniżej odgałęzienia do najwyżej położonego zaworu czerpalnego.

Leave a Reply