Obróbka cieplna stali

Obróbka cieplna obejmuje wiele zabiegów, w wyniku których przedmioty wykonane ze stali lub pewnych stopów technicznych nabierają specjalnych właściwości. Zabiegi te obejmują wyżarzanie, hartowanie i odpuszczanie.

Wyżarzanie polega na podgrzaniu stali do określonej temperatury, wygrzaniu jej w tej temperaturze w czasie 2-i-4 godzin i następnie na powolnym studzeniu w piecu. Temperatura wygrzewania zależy od procentowej zawartości węgla w stali, np. przy zawartości węgla 0,5-i-0,6% wynosi ona 800-j- -j-850°C. Wyżarzanie ma na celu uzyskanie jednorodnej struktury metalu, zmniejszenie naprężeń wewnętrznych, powstałych w stali w czasie obróbki mechanicznej.

Hartowanie polega na podgrzewaniu przedmiotu stalowego do określonej temperatury, wygrzaniu go w tej temperaturze, a następnie gwałtownym ochłodzeniu w wodzie, oleju lub strumieniu powietrza zimnego. Zależnie od gatunku stali (% zawartości węgla) temperatura podgrzewania waha się w granicach 750-i-925oC. Hartowanie ma na celu zwiększenie twardości i wytrzymałości stali czyni ją jednak bardziej kruchą.

Odpuszczanie polega na wygrzaniu zahartowanego przedmiotu w temperaturze 150-H700°C (zależnie od właściwości, jakie ma mieć stal), a następnie powolnym ochłodzeniu. Odpuszczanie ma na celu nadanie termicznie obrobionej stali (przeważnie po hartowaniu) pewnej ciągliwości i zmniejszenie jej kruchości.

Leave a Reply