Odbiór instalacji wentylacyjnej

W trakcie budowy odbiorowi częściowemu podlegają roboty zanikające, jak np. kanały umieszczone w ścianach, fundamenty pod wentylatory. Po wykonaniu instalacji i pomyślnym wyniku prób orientacyjnych wykonawca zgłasza ją od odbioru końcowego.

Odbiór ukończonej instalacji polega na komisyjnym sprawdzeniu zgodności wykonania z projektem, użycia właściwych materiałów i staranności wykonania. W szczególności bada się montaż i działanie wszystkich mechanizmów, jak wentylatory, nagrzewnice, przepustnice itp. ze wzróceniem szczególnej uwagi na zachowanie warunków bhp.

W czasie próbnego rozruchu wykonawca reguluje instalację, a komisja bada prawidłowość przepływu w poszczególnych częściach instalacji, objętość i ewentualnie temperaturę powietrza wypływającego z kratek nawiewnych (za pomocą anemometrów i termometrów).

W instalacjach prowadzących szkodliwe dla zdrowia gazy obowiązuje sprawdzenie szczelności instalacji po stronie tłocznej. Próbę tę wykonuje się dymem (np. ze świecy dymnej) przy pełnym sprężu wentylatora. Sprawdzenie szczelności obowiązuje również we wszystkich instalacjach o sprężu większym nżi 981 Pa (100 mm H20).

Leave a Reply