Organizacja prccy oraz odbiór instalacji kanalizacyjnych

Roboty montażowe wykonują zespoły montażowe dwu- lub trzyosobowe złożone z montera i pomocnika lub dwóch monterów i pomocnika. Do obowiązków montera (kierownika zespołu) należy przede wszystkim trasowanie przewodów, wyznaczanie miejsc przebić przez przegrody oraz montażu przyborów sanitarnych itp. w czasie montażu instalacji ustawia także rury i kształtki, sprawdza spadki rurociągów itp.

Prace montażowe zaczyna się od kanału ulicznego wykonując kolejno: przykanalik, główne i drugorzędne poziome przewody odpływowe, pionowe przewody spustowe i podejścia. Wszystkie 'te elementy instalacji kanalizacyjnej najpierw układa się na sucho w celu dopasowania długości rur i kształtek, a dopiero potem wykonuje połączenia kielichowe i mocuje rury na stałe. Przybory sanitarne zaliczane do białego montażu montuje się w okresie poprzedzającym przekazanie budynku.

Podczas obmiaru wykonanych robót należy kierować się następującymi zasadami: obmiar długości rur przeprowadza się po osi zmontowanych przewodów bez odliczania kształtek do długości rurociągów nie wlicza się natomiast syfonów, wywie- wek, rewizji armatury żeliwnej zwężki wlicza się do długości rur o większej średnicy, a długość, łuków mierzy się po ich zewnętrznej stronie. Po zakończeniu montażu rurociągów następuje ich komisyjny odbiór wg PN-81/B-10700.00 i PN-81/B- -10700.01. Zgodnie z wymogami tych norm przy ostatecznym odbiorze sprawdza się między innymi:

– 1) zgodność zmontowanej instalacji z dokumentacją techniczną,

– 2) użycie właściwych materiałów i urządzeń.

– 3) prawidłowość spadków przewodów, właściwe ustawienie i działanie przyborów,

– 4) trwałość przymocowania przewodów do ścian,

– 5) należytą pracę przewodów przy otwartych zaworach czerpalnych nad przyborami s miłarnyrni itp.

Oprócz tego należy jeszcze przeprowadzić badanie prawidłowości ustawienia przewodów w pionie (za pomocą pionu murarskiego i miarki z podziałką milimetrową) oraz dokonać ich oględzin zewnętrznych. W trakcie oględzin bada się jakość wykonania wentylacji przewodów oraz czyszczaków (rewizji). W tym ostatnim wypadku wyrywkowo sprawdza się uszczelki przez odkręcenie pokryw czyszczaków. Badania na szczelność przenikania wody wymagają wewnętrzne przewody deszczowe. W tym celu wykonany przewód należy zamknąć u dołu, napełnić całkowicie wodą i poddać obserwacji. Brak przecieków wskazuje na prawidłowe wykonanie rur spustowych. Na zakończenie komisyjnego odbioru robót spisuje się protokół będący podstawą do ostatecznych rozliczeń za wykonane roboty.

Leave a Reply