Próba i odbiór sieci

Przed zasypywaniem przewodów wykonanej sieci wodociągowej należy przeprowadzić odpowiednie badania mające na celu sprawdzenie zgodności wykonania przewodów z dokumentacją techniczną, pod kątem warunków ułożenia, montażu i zabezpieczenia przewodów, użytych materiałów itp. oraz badanie potwierdzające jej szczelność (wg PN-81/B-10725). Z warunków ogólnych należy pamiętać, że długość odcinka przewodu poddawanego badaniu na szczelność nie powinna przekraczać 300 m przy rurach żeliwnych i polietylenowych (PE) bez względu na sposób prowadzenia wykopów oraz dla przewodów z innych materiałów (np. PVC) w razie ułożenia ich w wykopie o ścianach umocnionych, a 600 m przy rurach z ZVC i 1000 m przy rurach stalowych jeśli przewody ułożono w wykopach nie umocnionych (ze skarpami).

Badany odcinek powinien być nie uzbrojony, tzn. nie powinno być hydrantów, zaworów bezpieczeństwa i innych urządzeń dodatkowych, a zmontowane na przewodzie zasuwy powinny być w czasie próby otwarte. Przed próbą szczelności na badanym odcinku przewodu powinny być także wykonane w sposób stały wszystkie przewidziane bloki oporowe 1 podporowe, a wszystkie odgałęzienia i końce badanego rurociągu dokładnie zamknięte (zaślepione) oraz podparte w sposób zapewniający przeniesienie sił działających w czasie próby (rys. 10-23). W celu usunięcia z prze- wodu powietrza w czasie napełniania wTodą na wyżej położonej końcówce rurociągu oraz w miejscach, wT których może zbierać się powietrze, należy zmontować rurki odpowietrzające z zaworami. Przed napełnieniem badanego przewodu wodą wykopy należy zasypać ziemią na wysokość co najmniej połowy średnicy rury i do- kładnie ubić z boku rur, szczególnie u ich podłoża. Tak przygotowany odcinek napełnia się powoli wodą w najniższym miejscu przewodu (co stwarza warunki dobrego odpowietrzenia) przy otwartych kurkach odpowietrzających. Po stwierdzeniu pojawienia się wody we wszystkich rurkach odpowietrzających (co jest dowodem całkowitego napełnienia rurociągu wodą) należy odłączyć dopływ wrody i podłączyć do odcinka badanego pompę hydrauliczną z manometrem (rys. 10-24). Używając jej podnosimy ciśnienie w rurociągu do wysokości ciśnienia zapewniającego całkowite napełnienie odcinka przewodu i tak przygotowany przewód pozostawiamy:

– przy rurociągach z rur żeliwnych, stalowych i z PVC przez okres 12 gedz.,

– przy rurociągach z rur azbestowocementowych przez okres 48 godz.

Próba i odbiór sieci cz. II

Po tym okresie w napełnionym i odpowietrzonym rurociągu podnosi się za pomocą pompy hydraulicznej ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego, które powinno być wyższe o 50% od przewidzianego najwyższego ciśnienia roboczego z tym, że dla rurociągów z rur stalowych i żeliwnych minimum 1 MPa, a dla rurociągów z rur PVC – minimum 0,6 MPa. Następnie należy otworzyć zawór odpowietrzający w najwyżej położonym punkcie badanego rurociągu i po stwierdzeniu wypływu wody i spadku ciśnienia na manometrze oraz zamknięciu zaworu odpowietrzającego ponownie podnieść ciśnienie do wysokości ciśnienia próbnego. Po wyłączeniu pompy hydraulicznej obserwuje się manometr. Próbę rurociągu na szczelność uważa się za pozytywną, jeżeli ciśnienie na manometrze w ciągu 30 min nie wykaże żadnego spadku. W razie wykrycia uszkodzeń rur bądź nieszczelności należy rury wymienić, a wszelkie niedokładności montażu usunąć. Następnie trzeba powtórnie przeprowadzić wyżej opisaną próbę na szczelność.

Po zakończeniu próby hydraulicznej (wodnej) z wynikiem pozytywnym przystępuje się do zasypywania przewodów. Na początku bardzo starannie wypełnia się zagłębienia pod kielichami mocno ubijając ziemię. Następnie przewód zasypuje się warstwami ziemi grubości 30 cm, ubijając je dokładnie ubijaka- mi stalowymi. W gruntach piaszczystych dla lepszego zagęszczenia poszczególne warstwy polewa się wodą.

Zasypując przewód równocześnie usuwamy stopniowo obudowę wykopu, kierując się następującą zasadą: w gruntach sypkich bale usuwa się z każdej strony pojedynczo w gruntach zwartych można usuwać jednocześnie dwa bale. Przed usunięciem określonych bali pozostałą w wykopie obudowę rozpiera się dodatkowymi jąakładkami, założonymi obok istniejących poprzednio, nie obejmującymi tych bali, które chcemy usunąć. Tak postępujemy do całkowitego zasypania wykopów. ’

Po przeprowadzonej próbie hydraulicznej przewodów i ich zasypaniu należy je starannie przepłukać czystą wodą, w celu usu- nięcia z nich wszelkich zanieczyszczeń mechanicznych, a następnie przeprowadzić ich dezynfekcję.

Przewody napełnione wodą dezynfekuje się wodą chlorowaną lub wapnem chlorowanym. Dawka chloru nie powinna być mniejsza niż 30 g/m3 wody płucznej. Przy zastosowaniu zaś wapna chlorowanego przygotowuje się 3% roztwór wodny. Okres dezynfekcji trwa 24 godziny, po czym spuszcza się roztwór, a przewody poddaje silnemu płukaniu. Po badaniach laboratoryjnych próbek wody pobranych z przewodu z wynikiem pomyślnym wykonany przewód można przekazać do eksploatacji.

Leave a Reply