Odbiorniki gazu cz. II

Rozwiązanie uzbrojenia gazowo-wodnego musi zabezpieczać automatyczne zapalenie się gazu po otwarciu zaworu czerpalnego cieplej wody i automatyczne gaszenie palnika po ustaniu rozbioru ciepłej wody.

Wiadomo z hydromechaniki, że w zwężce Venturiego następuje przyrost prędkości cieczy, który odbywa się kosztem spadku ciśnienia. Uzyskanie znacznej różnicy ciśnień na krótkim odcinku przewodu jest zasadą, na której polega automatyka zapalania (rys. 19-10). W przewód zasilający zimnej wody 1 jest wstawiona zwężka Venturiego 2. Rurki 3 i 4 łączy przekrój nie zwężony i przekrój zwężony odpowiednio z częściami 5 i 6 komory membranowej, w której umieszczona jest membrana 7. Ruch membrany za pomocą pręta 8 może być przekazywany na zawór 9, otwierający dopływ gazu do palnika. Normalnie zawór ten jest zamknięty dzięki dociskowi sprężyny 10. Po otwarciu zaworu ciepłej wody, woda wypełniająca wężownicę zaczyna płynąć do odbiorcy. Na jej miejsce napływa świeża woda z wodociągu. Wskutek ruchu wody w przewodzie ciśnienie w przewężonym przekroju spada, powstaje różnica ciśnień, która przenosi się rurkami 3 i .4 do przestrzeni 5 i 6 otaczających membranę. W części górnej 6 ciśnienie wody będzie mniejsze niż w części dolnej 5, Membrana 7 wygnie się więc do góry i przesunie do góry tłoczek 8, który pokonując działanie sprężyny 10 podniesie zawór 9 i otworzy dopływ gazu do palnika. Gaz ten zapala się od stałego płomyka dyżurnego, który jest bezpośrednio (z pominięciem zaworu 9) zasilany z przewodu gazowego.

Po zamknięciu zaworu czerpalnego ruch wody w przewodzie ustaje. Wobec braku ruchu wody wyrównuje się ciśnienie w przekroju normalnym i przewężonym. W związku z tym wyrównuje się również ciśnienie w przestrzeniach 5 i 6 otaczających membranę. Membrana wraca do pierwotnego położenia, sprężyna 10 cofa tłoczek 8, zamyka zawór 9 i w ten sposób przerywa dopływ gazu do palnika. Grzejnik wody przepływowej typu PG-6 przedstawiono na rys. 19-11.

Leave a Reply