Pompy

Wiadomości ogólne. Pompy są to maszyny służące do pompowania cieczy z poziomu niższego na poziom wyższy, do przetłaczania cieczy z obszaru o ciśnieniu niższym do obszaru o ciśnieniu wyż- , szym bądź w razie równoczesnego występowania obu omówionych sytuacji. Pompy instalowane w urządzeniach wodociągowych dzieli się zależnie od napędu na pompy o napędzie ręcznym i mechanicznym, a o zakresie stosowania decyduje ich charakterystyka techniczna.

Na charakterystykę pomp składają się takie podstawowe wielkości jak manometryczna wysokość podnoszenia Hm, która jest sumą wysokości ssania, wysokości tłoczenia i strat ciśnienia występującego przy przepływie czynnika pompowanego w przewodach ssawnych i tłocznych oraz ich wydajność, moc i sprawność.

Wysokość ssania Hs jest to geometryczna różnica wysokości między zwierciadłem wody, np. w studni, zbiorniku wody, a najwyższym położeniem tłoka w pompach tłokowych lub położeniem osi pomp odśrodkowych (rys. 8-12). Teoretycznie wysokość ta w temperaturze wody ok. 15°C wynosi ok. 10 m, a praktycznie po uwzględnieniu konstrukcji pompy oraz wartości oporów w przewodzie ssawnym jest znacznie mniejsza. Orientacyjnie można przyjąć, że wysokość ssania pomp ręcznych tłokowych wynosi ok. 6-7,0 m, pomp skrzydełkowych – ok. 7,0 m i pomp odśrodkowych o napędzie mechanicznym zależnie od wielkości, miejsca montażu i typu pompy od 4-j-8,5 m.

Wysokość tłoczenia Ht to geometryczna różnica wysokości wyrażona w metrach, liczona od górnego położenia tłoka w pompach tłokowych lub osi pompy odśrodkowej do górnego zwierciadła wody (rys. 8-12). Siła podnosząca słup wody w przewodzie tłocznym zależy wyłącznie od mocy silnika napędzającego pompę. Z tego względu wysokość tłoczenia w pompach teoretycznie jest nieograniczona, lecz w praktyce zależy ona od wytrzymałości: pompy, mechanizmu napędowego i przewodów tłoczenia.

Leave a Reply