Zasady montażu pomp

Pompy obiegowe ogrzewania centralnego umieszcza się w oddzielnym pomieszczeniu w kotłowni możliwie jak najbliżej kotłów. Ze względu na możliwość uszkodzenia pompy i konieczność ciągłej pracy instalacji zakłada się zawsze co najmniej dwie po nipy obiegowe. Jedna z pomp stanowi wówczas rezerwę. Pompy włącza się do ruchu na prze- 4 mian, żeby zapewnić ich równomierne zużycie i stałą gotowość eksploatacyjną. Każdą z pomp obiegowych ustawia się na oddzielnym fundamencie (rys. 23-10). Fundament jest wykonywany przeważnie jako blok betonowy o wysokości 100-r- -i-150 mm nad podłogą i nie powinien być związany z innymi elementami konstrukcji budowalnych. Odstępy między funda-» mentami powinny wynosić co najmniej 0,5 m.

Odpowiednio wykonany montaż powinien zapewnić ciche działanie pomp obiegowych. Szum wytwarzany przez pompę łatwo przenosi się przewodami do pomieszczeń położonych bliżej pompowni. Dlatego przewody należy izolować od pompy elementem tłumiącym drgania, w postaci węża elastycznego, łącznika elastycznego, przekładki gumowej itp.

Unieruchomienie pomp obiegowych wskutek przerwy w dopływie prądu lub uszkodzenia zespołu pompowego zatrzymuje krążenie wody w instalacji. Dłuższa przerwa w obiegu wody powoduje nagły wzrost temperatury w kotłach z jednoczesnym obniżeniem temperatury w pomieszczeniach ogrzewanych. W celu zapewnienia przynajmniej częściowego obiegu wody w instalacji (w razie nieprzewidzianego zatrzymania pomp) stosuje się o b e j- ście grawitacyjne. Jest to odcinek rur łączący przewód ssawny pomp z przewodem tłocznym, dzięki czemu woda może omijać pompy. Obejście umożliwia w pewnym stopniu samoczynne krążenie wody. Gdyby woda musiała przepływać przez pompy, stawiające znaczny opór, to samoczynne krążenie jej byłoby niemożliwe.

W razie unieruchomienia pompy zamyka się zawory na przewodach ssawnym i tłocznym pomp, a otwiera zawór na obejściu. W czasie pracy pomp obejście jest zamknięte zaworem.

Każda pompa obiegowa powinna być połączona z przewodami ssawnym i tłocznym. Na przewodach tych instaluje się zawory odcinające. Przewód ssawny należy łączyć z pompą zwężką redukcyjną, której górna krawędź powinna być pozioma.

Leave a Reply