Wykonanie próby wodnej

– Próbę wodną urządzenia ogrzewczego należy przeprowadzać w sposób następujący:

– całe urządzenie powinno być napełnione wodą i dokładnie odpowietrzone, napełnianie powinno odbywać się od dołu urządzenia

– podwyższenie ciśnienia w urządzeniu lub jego części do ciśnienia próbnego należy wykonać pompką hydrauliczną przy pompie tej powinny być umieszczone zawory odcinające, zawór spustowy i manometr tarczowy

– do prób wodnych służy manometr cechowany i sprawdzo ny

– ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie urządzenia

– podczas próby wodnej prędkość wzrostu ciśnienia od ciśnienia roboczego do próbnego nie powinna przekraczać 0,1 MPa na minutę.

Próbę wodną można wykonać po przepłukaniu i zbadaniu czystości urządzenia oraz przeprowadzać ją przed zakryciem bruzd, kanałów, przed obetonowaniem przewodów, przed zamurowaniem przejść przez ściany oraz przed pomalowaniem i otulaniem, W uzasadnionych wypadkach próby wodne można wykonać na częściach urządzenia ogrzewania centralnego. Ciśnienia próbne dla urządzeń wewnętrznych ogrzewania centralnego wynoszą:

– ogrzewanie wodne o temp. do 115°C z dowolnym rodzajem grzejników zasilanych z kotłowni o temp. do 115°C – pr) +0,2 MPa, lecz co najmniej 0,4 MPa – ogrzewanie wodne o temp, do 115°C z dowolnym rodzajem grzejników (oprócz blaszanych członowych) zasilanych z sieci cieplnej do 150 °C przez hydroelewator – 0,9 MPa

– ogrzewanie wodne o temp. do 150°C z grzejnikami stalowymi (rury gładkie, żebrowe, konwektory) – 1,5 pr

– ogrzewanie parowe niskociśnieniowe z grzejnikami dowolnego rodzaju – pr

– ogrzewanie parowe wysokociśnieniowe – 1,5 pr.

Wykonanie próby wodnej cz. II

– 1. Przed przystąpieniem do napełniania kotłów i instalacji wodą należy otworzyć wszystkie zawory przy pompach, kotłach, przy grzejnikach, na pionach, zawory odpowietrzające na pionach oraz zawór na przewodzie sygnalizacyjnym.

– 2. Przewód wodociągowy w kotłowni należy połączyć wężem gumowym z instalacją i otworzyć zawór na przewodzie wodociągowym.

– 3. W miarę napełniania instalacja powinna się odpowietrzać przez zawory odpowietrzające i odpowietrzniki wcześniej otwarte. W razie braku odpowiedniego ciśnienia w przewodach wodociągowych należy dopełnić instalację pompą ręczną. Oznaką, że instalacja została napełniona, jest wypływ wody z przewodu sygnalizacyjnego. Dopływ wody należy wtedy zamknąć. Zamknąć należy również wszystkie zawory odpowietrzające oraz zaślepić przewody bezpieczeństwa, wzbiorczy i opadowy łączące kotły z naczyniem wzbiorczym.

– 4. Podwyższenie ciśnienia w instalacji (lub w jej części) do Ciśnienie próbne wartości ciśnienia próbnego należy wykonać za pomocą pompy hydraulicznej do prób. Przy pompie tej umieszcza się zawory odcinające, zawór spustowy i manometr tarczowy (sprawdzone przed próbą).

– 5. Do prób wodnych służy manometr cechowany, o średnicy tarczy 160 mm o zakresie ciśnienia co najmniej o 50% wyższym od ciśnienia próbnego.

– 6. Ciśnienie próbne powinno być mierzone w najniższym punkcie urządzenia ogrzewania.

– 7. Wzrost ciśnienia od roboczego do próbnego nie powinien przekraczać 0,1 MPa na minutę.

– Wyniki prób na zimno należy uznać za dodatnie, jeżeli:

– w ciągu 20 minut wskazówka manometru nie spadnie więcej niż o jedną działkę elementarną przy jednoczesnym stwierdzeniu całkowitej szczelności urządzenia oraz braku rosienia lub ukazywania się kropli w połączeniach, szwach i spoinach.

– nie stwierdzono pęknięć ani odkształceń trwałych w elementach urządzenia.

Po przeprowadzeniu próby wodnej, przed próbą działania na gorąco, całą instalację ogrzewania centralnego należy dokładnie trzykrotnie przepłukać aż do wypływu czystej wody (płukanie trzykrotne). Spuszczanie wody zarówno po próbie, jak i przy płukaniu, powinno być jak najszybsze, żeby nie dopuścić do osiadania zanieczyszczeń w grzejnikach i innych miejscach instalacji. Pozostawienie zanieczyszczeń (piasku, konopi, zendry, ziemi formierskiej i:tp) w instalacjach spowodować może unieruchomienie grzejników na skutek zamknięcia przelotów (otworów) w kryzach regulacyjnych.

Leave a Reply