Próby i odbiór instalacji wodociągowych

Po wykonaniu instalacji dokonuje się komisyjnego odbioru robót łącznie z przeprowadzeniem prób na szczelność. W czasie odbioru robót dokonuje się sprawdzenia:

– zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym i ewentualnymi zapisami w dzienniku buduwy

– użycia właściwych materiałów

– poprawności prowadzenia przewodów, montażu uzbrojenia, średnic przewodów rozdzielczych, pionów i odgałęzień, umocowania ich do ścian

– poprawności działania uzbrojenia.

Próbę instalacji na szczelność przeprowadza się po zakończeniu montażu całej instalacji lub jej fragmentów (przy odbiorach częściowych robót zanikających), przed zamurowaniem bruzd i przed pomalowaniem. Przed rozpoczęciem próby należy zaślepić korkami wszystkie otwory na końcówkach, a w najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki. Tak przygotowaną instalację napełnia się powoli wodą w najniższym jej punkcie, aż do momentu całkowitego wypełnienia wodą, co jest równoznaczne z opróżnieniem instalacji z powietrza. Po zamknięciu odpowietrzeń za pomocą pompki hydraulicznej do prób (patrz rys. 10-24) tłocząc dodatkowe ilości wody podnosimy ciśnienie do ciśnienia próbnego. Ciśnienie to zgodnie z PN-81/B-10700.00 powinno być o 50% większe od ciśnienia roboczego, lecz nie mniejsze niż 0,9 MPa. Próbę uważa się za pozytywną, jeżeli w ciągu 20 min ciśnienie w instalacji nie spadnie więcej niż 2% ciśnienia próbnego, a przewody z uzbrojeniem nie wykażą przecieków.

Suche piony hydrantowe bada się na szczelność wg PN-76/B- -02861. Powinny one być szczelne przy ciśnieniu wody wynoszącym 1 MPa mierzonym na poziomie nasady wlotowej. Suchy pion uznajemy za szczelny, jeżeli spadek ciśnienia nie przekracza 0,01 MPa w ciągu 1 minuty. Należy ponadto przy odbiorze uwzględnić warunek, że przecieki na suchych pionach są niedopuszczalne.

Podczas sprawdzania szczelności instalacji tryskaczowych poddaje się je ciśnieniu próbnemu póltorakrotnie większemu niż najniższe ciśnienie robocze, minimum jednak 1 MPa. Instalacja jest szczelna wówczas, kiedy po 15 min manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Na zakończenie komisyjnego odbioru robót spisuje się protokół, w którym określa się warunki przyjęcia robót (np. bezuster- kowe, z wyliczeniem usterek, które w określonym terminie zobo wiązany jest wykonawca usunąć itp.), a który stanowi podstawę do zakończenia rozliczeń finansowych.

Leave a Reply