Warunki montażu uzbrojenia

Czyszczaki (rewizje) umożliwiające przeczyszczenie przewodów montuje się na poziomach i pionach. Na poziomach montuje się główny czyszczak w miejscu, gdzie główny przewód odpływowy wyprowadzamy na zewnątrz budynku oraz na długości zależnie od charakteru ścieków w odległościach podanych w tab. 14-6. Montując przewody poziome poniżej posadzki piwnicy czyszczaki umieszcza się w studzienkach umożliwiających do nich dostęp. Mogą one być wykonane z betonu lub murowane z cegły. Na pionach w budynkach do 5 kondygnacji czyszczaki montuje się na wysokości około 1,0 m nad posadzką piwnicy tzn. przed połączeniem pionu z przewodem poziomym, w budynkach wysokich, gdzie piony wykonuje się-z od- sadzkami, czyszczaki montuje się nad każdą odsadzką.

Rury wywiewne rys. (14-44) powinny tworzyć pionowe przedłużenie pionów o średnicy o 50 mm większej od niezredukowa- nej średnicy pionu. Rury te wyprowadza się ponad dach na wysokość 0,5-j-l(0 m. Należy tu zaznaczyć, że wprowadzenie kanalizacyjnych rur wentylacyjnych do kanałów dymowych lub wentylacyjnych jest niedopuszczalne.

W celu zabezpieczenia pomieszczeń przed zalaniem na podejściach montuje się zamknięcia burzowe, do których zalicza się zasuwy ręczne, samoczynnie działające zawory kulowe (rys. 14-45) lub zawory burzowe. Zamknięcia burzowe montuje się w miejscach, w których w razie ich zamknięcia nie uniemożliwiają odpływu ścieków z przyborów i urządzeń kanalizacyjnych umieszczonych na wyższych kondygnacjach.

Syfony chroniące pomieszczenia od przenikania przez Przybory wyziewów kanalizacyjnych montuje się na początku podejść lub są one uwzględnione w konstrukcji przyborów np. miski ustępowe. Wypełnione wodą do wysokości 100 mm przy miskach ustępowych i 75 mm przy pozostałych przyborach sanitarnych stanowią skuteczną przegrodę dla gazów kanałowych. Prawidłowy montaż syfonu, gwarantujący dobre jego działanie, wymaga zain- stalowania go jak najbliżej przyboru na podejściu, o średnicy do- stosownej do średnicy wylotu syfonu, wykonanym według zasad omówionych powyżej.

Leave a Reply