Przepisy bezpieczeństwa pracy przy sieci cieplnej cz. II

Pracę w komorach mogą wykonywać tylko ludzie zdrowi, zbadani przez lekarza i odpowiednio przeszkoleni. Pracę wykonuje się zawsze w ubraniach i hełmach ochronnych zaopatrzonych w osłony oczu. W miarę potrzeby nakłada się maski przeciwgazowe i pasy bezpieczeństwa. Praca w komorze nie może trwać dłużej niż 20 minut, po czym musi nastąpić 20-minutowy odpoczynek.

W komorach pracuje się przy świetle specjalnych lamp elektrycznych przeciwwybuchowych o napięciu nie wyższym niż 24 V. Należy pamiętać, że w pobliżu włazów, a tym bardziej w komorach, nie wolno palić papierosów, zapalać zapałek, używać zwykłych latarek elektrycznych itp.

Komory położone blisko sieci gazu oraz wszystkie komory, w których stwierdzono obecność gazu, muszą być oznaczone napisem w kolorze czerwonym „Uwaga – gaz”.

W komorach, w których istnieje niebezpieczeństwo wystąpienia gazu, należy pracować w masce gazowej i w pasie bezpieczeństwa zabezpieczonym liną bezpieczeństwa. Należy dbać, aby lina bezpieczeństwa nie zaplątała się o wystające części rurociągu. Linę bezpieczeństwa obsługuje robotnik znajdujący się na zewnątrz komory. Robotnikowi temu nie wolno wchodzić do komory.

Otwarte włazy zabezpiecza się ogrodzeniem oraz czerwonymi chorągiewkami w dzień lub czerwonym światłem w nocy. Jeżeli właz jest na jezdni, robotnik pracujący na zewnątrz komory musi mieć czapkę i kamizelkę w kolorze ostrzegawczym (pomarańczowym).

Obsługa węzłów cieplnych jest znacznie łatwiejsza. Należy jednak pamiętać o ogólnych zasadach bezpieczeństwa przy robotach instalacyjnych, a dodatkowo o niebezpieczeństwie oparzenia wodą gorącą. Wszelkie roboty związane z oczyszczaniem sieci, oczyszczaniem odmulaczy, wymianą uszczelek, nie mówiąc już o remoncie węzła, należy wykonywać po odcięciu węzła od sieci i zabezpieczeniu położenia zaworów odcinających oraz po ostygnięciu wody i spuszczeniu jej z przewodów. W czasie spuszczania wody z węzła nie wolno stawać naprzeciw wylotów. W żadnym wypadku nie należy też przepychać zatkanych rur spustowych za pomocą prętów lub drutu przy otwartych zaworach spustowych, gdyż grozi to poparzeniem.

Leave a Reply